Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adlersparre, C.A. 1809 och 1810. Tidstaflor I-III. Sthlm 1850. 239 + 290 + 267 sidor. Halvfranskt band. Ryggen något nött. (#189328)400:-
Adlersparre, C.A. 1809 års revolution och dess män.. Tidstaflor I-II. Sthlm 1849. 186 + (2),183 sidor. Samtida nött skinnryggsband. Har tillhört Almby läsbibliotek. (#200552)300:- (bild)
Aminoff, Greg. Adolfs., Relation om f.d. Sawolaks brigadens, af kongl. finska arméen, deltagande i 1808 & 9 årens fälttåg i Finland och Westerbotten jemte underrättelser om dess upplösning 1810, med förteckningar på de vid brigaden under nämnde tid tjenstgörande officerare och civil-embetsmän.. Med 7 plancher. Götheborg 1839. 176,xxxii sidor + 7 kartor och planscher varav en karta med reva. Sid. 125/126 riven i marginalen. Första och sista bladet klippta nertill utan textförlust. Namnteckningar på titlebladet. Har tillhört Örebro Läsesällskap. (#204200)2000:- (bild)
Andgren, Sigfrid Konung och ständer 1809-1812.. Mot bakgrunden av ett författningsprojekt från sistnämnda år. En studie i maktdelningslärans tillämpning. Aa Lund 1933. 356 pp. (#3404)145:-
Attorps, Gösta Fältkamrater till Fänrik Stål.. Stockholm 1939. 182 sidor. Häftad. (#185352)140:-
Björlin, Gustaf Finska kriget 1808 och 1809.. Läsning för ung och gammal. Illustr. Sthlm 1882. 339 sidor. Dekorerat original klotband. Mycket fint ex. (#185475)250:-
Björlin, Gustaf Finska kriget 1808 och 1809.. Läsning för ung och gammal. Illustr. Sthlm 1882. 339 sidor. Dekorerat original klotband. Tillskrift. Fint ex. (#189276)200:-
Björlin, Gustaf Finska kriget 1808 och 1809.. Läsning för ung och gammal. Illustr. Sthlm 1882. 339 sidor. Skinnrygssband utan ryggtitel. (#68416)150:-
Boëthius, S.J. Om tronföljarevalet i Örebro 1810.. Uppsala 1906. 21 sidor. Häftad. (#187031)120:-
Colliander, Tito Den femte juli.. J.Z. Duncker och Savolaxbrigaden. H-fors 1943. 271 sidor + planscher. Häftad. Tillskrift.. (#61545)150:-
Constitutions-utskottets memorialer och öfriga expeditioner. vid riksdagarne 1810, 1812 och 1815. Sth 1902. VIII, 1117 sidor. Klotryggsband. (#12455)210:-
Danielson, Joh. Rich. Finska kriget och Finlands krigare 1808-1809.. Översatt av W. Söderhjelm. Illustrerad. Helsingfors 1897. (10), 797 sidor + 2 utvikbara kartor. HNågot nött hlvfranskt band. (#140070)350:-
Danielsson, Joh. Rich., Finska kriget och finlands krigare 1808-1809.. Helsingfors, Osakeyhtiö Weilin & Göös Aktiebolag,1897. 24x17 cm. (10),797,(1) sidor + 2 utvikbara kartor. Förlagets dekorerade och blindpressade klotband. (#196606)400:-
Fahlbeck, Erik Riksrättsinstitutet i 1809 års författning.. Aa Upps 1924. 344 sidor. Häftad. Stämpel. (#7968)150:-
Forsgård, Nils Erik September 1808.. Atlantis 2008. 234 sidor + illustrationer. Inbunden i pappband med skyddsomslag. (#185306)150:-
För hundra år sen [1].. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810. Utg. Sam Clason och Carl af Petersens. Sth 1909. 272 pp. Inb. (#17555)100:-
För hundra år sen [1].. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810. Utg. Sam Clason och Carl af Petersens. Sth 1909. 272 sidor. Hfrbd. Blekt rygg. (#17556)125:-
För hundra år sen 2.. Skildringar, bref och stridsskrifter från revolutionsåren 1809-1810. Andra samlingen. Utg. Sam Clason. Sth 1910. 196 sidor. Häftad. (#17557)145:-
[Gustaf IV Adolf] Mémorial du Colonel Gustafsson.. Leipzig 1829. xii,141,(1) sidor + brevfaksimil. Oskuren i ett enkelt samtida skinnryggsband utan ryggtitel. (#189975)800:-
Hamilton, Hugo Min farfars journal 1809-1811.. Anmärkningar och anteckningar. Illustr. Sth 1923. 148 sidor. Häftad. (#17573)140:-
Hamnström, Erik Freden i Fredrikshamn.. Aa Upps. 1902. VIII, 132 sidor. Häftad. (#14128)145:-
Handlingar rörande riksdagarna 1809-1815.. Utg. Axel Brusewitz. Sth 1916. 197 sidor. Häftad. Stämpl. Historiska handlingar 25:2. (#11713)125:-
Heckscher, Gunnar Konung och statsråd i 1809 års författning.. Regeringsmaktens inre gestaltning under det nya statsskickets första halvsekel. Upps. 1933. 522 sidor. Häftad. (#2823)125:-
Hedman, Rune Massan vid det s.k. Fersenska upploppet.. Stockholm 1969. 72 sidor. Lite bläckförstrykningar. Dedikation.. Särtryck ur Historisk tidskrift. (#17569)80:-
[Hegewisch, D.H.] Historia om Regementsförändringen i Swerige år 1809,. innehållande en på authentika (sic!) Handlingar grundad öfwersigt af de förnämsta händelser, som timat i detta Rike, ifrån den 13 Mars nyssnämnde år intill Hans Maj:t wår nuwarande Allernådigste Konungs ankomst, i Oktober 1810. Sth 1823. XXX + 378 sidor. Nött halvfranskt band. (#17578)500:-
Holm, Carl Johan Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809.. Facsimile-utgåva med inledning om Carl Johan Holm av Gösta Holm. H-fors 1976. 146 sidor + skisser och karta. Original pappband. (#60478)175:-
Hornborg, Eirik När riket sprängdes.. Fälttågen i Finland och Västerbotten 1808-1809. Illustr. Sthlm 1955. 286 sidor. Häftad. (#2247)175:-
Hårdstedt, Martin Finska kriget 1808-1809.. Illustrerad. Stockholm 2006. 388 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#185469)250:-
Isaksson, Anders Kärlek och krig.. Revolutionen 1809. Sthlm 2009. 335 sidor. Färlagsband med skyddsomslag. (#185959)145:-
Konstitutionsutskottets protokoll. vid 1810, 1812 och 1815 års riksdagar. Utg. Sam Clason och Arne Forssell, I-II. Lund 1931. 835 sidor. Häftad. 2 vol. (#16215)170:-
Kring 1809.. Om regeringsformens tillkomst. Red. S. Björklund. Sth 1965. 200 sidor. Pocket. (#17561)100:-
Michailofski-Danilefski, Beskrifning öfver finska kriget till lands och sjös åren 1808 och 1809,. uppå allernådigste befallning författad. Med tjugo (fel! 19) planscher. Öfversättningen ifrån ryskan. Tavastehus 1850. viii,198 sidor + 19 planscher. Halvfranskt band. Boken skall vara komplett med 19 planscher, numrerade 2-20. (#204189)600:- (bild)
Mickwitz, Joachim (red.) Havet, minnet, slaget. Kriget 1808-09.. Illustrerad. Sagalunds museistiftelse 2009. 160 sidor. Häftad. (#203305)150:-
[Morian, Carl Axel von], Utkast till Constitution; sammandragen af Norra Smerikas, Frankrikes och Englands.. Stockholm, Delén 1809. 8 sidor. Oskuren. Häfte. (#203820)200:-
Mörner, Carl Otto Kort berättelse om ursprunget till Thronföljare Valet år 1810.. Facsimileupplaga. Rediviva, Sthlm 1979. 110 sidor. Pocket. (#116440)100:-
Nelsson, Bertil Duncker och Savolaxbrigaden.. Finska kriget 1808-09. Illustrerad. Lund 2000. 268 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#185476)145:-
Nordensvan, C.O. Finska kriget 1808-1809.. Med talrika porträtt, kartor och planer ... Sth 1898. XIII, 488 sidor. 4:o. Dekorerat originalklotband. (#25939)350:-
Nordensvan, C.O. Finska kriget 1808-1809.. Med talrika porträtt, kartor och planer ... Sthlm 1898. XIII, 488 sidor. 4:o. Halvfranskt band. (#191146)300:-
Nordensvan, C.O. Studier öfver Mainfälttåget 1866.. Med 7 kartor och 3 kizzer i texten. Militärlitteraturföreningen, Stockholm 1894. (6),234 sidor. Tillsammans med: Öfveramiralen, Frihette Pukes expedition till Västerbotten år 1809. Anteckningar af Ad Lindström. Med 6 bilagor och 5 kartor. Militärlitteratur-föreningen, Sthlm 1893. vi,139 sidor + kartor. Inbundna i ett samtida halvklotband. (#189367)300:-
Persson, Anders 1808.. Gerillakriget i Finland. Illustrerad. Sthlm 1986. 271 sidor. Klotband. (#17401)145:-
Petander, C-B. J. Kungliga Wasa regemente 1808-1809.. Illustrerad. Vasa 1986.193 sidor. Häftad. Särtryck ur Österbotten. (#185474)145:-
Protocoll,. hållit i det högvördiga präste ståndet vid landtdagen i Borgå stad år 1809 (samt) Handlingar rörande landtdagen i Borgå år 1809. Utgivna av Elis Lagerblad. Helsingfors 1899. viii, 586 sidor. Klotband. (#141701)350:-
Protocoller hållna hos det hedervärda bonde ståndet vid landtdagen i Borgå år 1809.. Utgiven av Elis Lagerblad. Helsingfors 1893. 282 sidor. Halvfranskt band. (#141698)250:-
Protocoller, Hållne hos Högloflige Ridderskapet och Adeln wid Riksdagen i Stockholom 1809-(10) 1-6.. I:1-2, II:1-2, III:1-4, IV:1-5, V:1-4, VI:1-4 + Register. Stockholm 1809-13. Samtida pappband. Stämplar. 22 volymer. (#172270)6000:-
Protocoll, hållna hos högwördiga Preste-Ståndet wid Riksdagen i Stockholm År 1809 1-3.. Stockholm 1809-10. 612 + 659,(3) + 1120,(2),1121-1294 sidor + 2 tabeller. Inbundna i 2 samtida skinnryggsband. I del I ett blad skadat med liten textförlust. Sidorna 497-504 med stora röda fläckar. Flera sidor omkastade. Del 3 avslutas mitt i en mening. Täcker tiden fram till 4:e oktober. Ytterligare 3 delar utkom. (#178458)800:-
Protokoll,. förda hos Höglofliga Ridderskapet och adeln vid landtdagen i Borgå år 1809. Utgiven av Elis Lagerblad. Helsingfors 1905. xii, 454 sidor. Linneband. (#141699)300:-
Quennerstedt, Axel I Torneå och Umeå 1808-1809 I-II.. I. Torneå. II. Umeå. Verklighetsskildringar från finska krigets sista skede i svenska bygder. Lund 1901-3. xiv, 210 + (4), viii, 376 sidor. Häftade. 2 volymer. Namnteckning. Liten bit av främre omslaget borta från del II. Ovanligt fin uppsättning. (#131056)450:-
Rydin, Herman Ludvig Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen I-II.. Uppsala 1876. 114 sidor. Häftade. 2 delar. (#29624)120:-
[Schantz, Gustaf von] Historisk jemförelse mellan Sveriges tillstånd vid Konung Carl XII:s död och i närvarande tidepunkt.. Stockholm, Nordström 1809. 36 sidor. Häfte. Skadade omslag. (#203821)150:-
Schoerbring, Carl M. Fortsättning Af Wälmenande Tankar. Öfwer Det naturligaste Beskattningssätt. Hans Kongl. Höghet, Swea Rikes Föreståndare, Samt Landets nu församlade Wise och Fäder i underdånighet tilägnad. Sthlm, Kongl. Tryckeriet, 1809. 24 sidor + tabell. Häftad. Skuren i gråpappersomslag. (#109487)200:-
[Silverstolpe, Axel Gabriel] Hvad synes Allmänna Opinionen önska till en, nu möjlig, förbättring af Svenska statsförfattningen?. Stockholm, Delén 1809. 27 sidor Gråpappersomslag. Lätt lagerfläckad. (#203800)150:-
Sjövall, Birger Georg Adlersparre och tronfrågan 1809.. Akad. avh. Lund 1917. 405 sidor. Häftad. (#173707)200:-
Sundin, Anders 1809. Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess.. Illustrerad. Akademisk avhandling Uppsala 2006. 288 sidor. Häftad. Dedikation. (#108416)175:-
Tigerstedt, E.S. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-09. Med 53 porträtt m.m. Helsingfors 1908. 230 sidor. Stort format. Häftad. Delvis lite fläckig inlaga. (#190132)250:-
Tronföljarevalet 1810.. Protokoll och handlingar utg. af Oscar Alin. Sth 1899. V, 318 sidor. Pappband. Historiska handlingar 17. (#12658)200:-
Tronföljarevalet 1810.. Protokoll och handlingar utg. af Oscar Alin. Sth 1899. V, 318 sidor. Skinnryggsband. Dedikation. Historiska handlingar 17. (#12659)300:-
Waller, Sture M. Rutger Macklean och 1809-1810 års riksdag.. En studie över hans politiska verksamhet och åsikter mot idéhistorisk bakgrund. Lund 1953. 140 sidor. Häftad. (#133077)150:-
Wibling, Jöran Opinioner och stämningar i Sverige 1809-1810.. Akad. avh. Uppsala 1954. 352 sidor. Häftad. (#2480)145:-
Winberg, Hugo Öfversigt af de vigtigaste företeelserna vod urtima riksdagen i Örebro 1812.. Akademisk afhandling, Lund 1871. (2),77,x sidor. Häftad. Tagen ur band. (#203886)100:-
von Asp, P.O. Politisk dröm 1806.. Utg. Georg Landberg. Upps. 1932. 194 sidor. Häftad (#17397)100:-
von Asp, P.O. Politisk dröm 1806.. Utg. Georg Landberg. Upps. 1932. 194 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#45042)75:-
von Greiff - Greiffska pappren. eller Joh. Ludv. von Greiffs berättelse om statshvälfningen Den 13 Mars 1809. Upsala 1859. (2), 38 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#135252)175:-
von Greiff - Greiffska pappren. eller Joh. Ludv. von Greiffs berättelse om statshvälfningen Den 13 Mars 1809. Upsala 1859. (2), 38 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Något skrynklig i nederkant. (#203833)125:-
von Hofsten, Bengt Brev från 1809 års riksdag.. Utgivna med inledning och anmärkningar av Lydia Wahlström. Sth 1913. 188 pp. Inb. (#17585)95:-
Vällofliga Borgare Ståndets Protokoller. vid Landtdagen i Borgå år 1809. Utgivna av Elis Lagerblad. Helsingfors 1886. 411 sidor. Linneband. (#141700)300:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page