Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Authén Blom, Brethe m.fl. Norges gamle love. Anden raekke 1388 - 1604.. Tredje bind 1483-1513: II Kirkens lovgivning. III Vedtexter. Oslo 1976. xii,(2), sid 339-532. Häftad. Fint ex. (#204068)200:-
Codex iuris Scanici. Skåne-lagen, med ärkebiskopen i Lund Andreas Sunessons latinska bearbetning, skånska kyrkrätten och stadsrätten,samt åtskilliga stadgar för Skåne.. Utgifven af C.J. Schlyter. Lund, 1859. CLXXXIV, 652 sidor + 2 planscher. 4:o. Häftad. Ouppsprättad med blanka omslag. Främre omslaget löst. Vattenrand i nedre marginalen på slutet. (#197545)250:-
Eriks Sjællandske lov.. Udg. af Mogens Lebech og Peter Skautrup. Kbhvn 1936-37. 692; 624 pp. 7 häften. Danmarks gamle landskabslove V-VI. (#25056)550:-
Eriks Sjællandske lov.. Udg. af Mogens Lebech og Peter Skautrup. Kbhvn 1936-37. 692; 624 pp. Stämpel. Häftade. 2 vol. Danmarks gamle landskabslove V-VI. (#23276)635:-
Grágás Islændernes lovbog i fristatens tid.. Udgivet efter det kongelige Bibliotheks Haandskrift og oversat af Vilhjálmur Finsen. 1: Text I. 2: Text II. Konungsbķk, genoptrykt (faksimil) efter ... udgave 1852. Odense 1974. (8), 250 + 228 sidor. I ett originalklotband. Trots vad som anges på titelbladet finns ingen översättning. (#128769)600:-
Jydske lov - Jyske lov.. Udg. Peter Skautrup, Stig Iuul, Peter Jørgensen. Kbhvn 1926-61. Häftade. 13 delar. Stämpl. Danmarks gamle landskabslove II-IV + Tillæg til bind IV. (#80620)800:-
Jydske lov - Jyske lov: text 5-6.. Udg. Stig Iuul (&) Peter Jørgensen. Kbhvn 1945. LVIII, 396 (12) sidor. Häftad. Danmarks gamle landskabslove IV. (#25163)255:-
Kong Christian den femtes danske lov.. Af det Iuridiske Fakultet giennemseet, og af Assessor Bærens foröget med et nyt Register. Kiöbenhavn 1797. Graverat titelblad, (10)507,(37) sidor. 12:mo. Samtida skinnband med något nött yta. Svag fuktfläck i boken nedre del. (#210429)300:- (bild)
Krigz-Articlar Som aff den Stormechtigste Konung och Herre Herr Carl den XI. Sweriges/ Giötes och Wändes Konung etc. Åhr 1683 förnyade och stadgade äre. Jemte där til hörige acter/ som på andre sijdan upräcknas.. Stockholm Keyser utan år (ca. 1685) (2),226,(48) sidor. 24:o. Tillsammans med: Siö-Articlar son aff den Stormechtiste Konung och Herre Herr Carl den XI. .... Åhr 1685 förnyade och stadgade äre. Stockholm, Keyser utan år (ca. 1685). (8),255,(40) sidor. 24:o. Inbundna i ett gammalt skinnband utan ryggtitel. Titelbladet till det första arbetet i faksimil. (#176669)3700:- (bild)
Leffler, Leopold Fredrik Om den fornsvenska hednalagen.. UR KVHAA Månadsblad 1879. 41 sidor. Häftad utan omslag som den utkom. (#220581)100:-
Magnus Erikssons landslag - Utdrag ur Magnus Erikssons landslag.. Med inledning, anmärkningar och glossar. Utgivet av Emil Olson. 4:e uppl. Lund 1937. 182 sidor. Häftad. (#25050)100:-
Nelson, Axel Inledning till studiet av Hälsingelagen och dess texthistoria enligt Cod. Ups. B 49.. Särtryck ur Rättshistoriska studier II, 1957. 50 sidor. Häftad. (#207663)100:-
Pipping, Hugo Gotländska studier.. Upps. 1901. 137 sidor + 2 planscher. Häftad. Innehåller en utgåva av en handskrift av Gotlandslagen, "Om den yngre handskriften af Gotlandslagen", samt "Strödda iakttagelser". (#25478)125:-
Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar.. Lund 1877. LIV, 818 sidor. 4:o. Häftad, nött och sprucken rygg. Kan lagas men borde bindas. (#208615)650:-
Sjö-Lag.. Som den Stormäktigste Konung och Herre, Herr Carl XI. Sweriges, Göthes och Wändes Konung etc. År 1667 hafwer låtit författa, af trycket utgå och publicera. Efter mångens begäran å nyo omtryckt. Med Förökning af åtskillige Kongl. Majest. Stadgar och Förordningar, samt Kongl. Reglementet af År 1748. Stockholm, Lange 1775. 235 sidor. Oskuren i nytt skinnryggsband. (#176676)850:-
Svenska landskapslagar 2.. Dalalagen och Västmannalagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sth 1936. L, 181 sidor. Häftad. Några blad med veck. (#101810)180:-
Svenska landskapslagar 2.. Dalalagen och Västmannalagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Stockholm 1936. l, 181 sidor. Original klotband. (#205127)300:-
Svenska landskapslagar 2. Dalalagen och Västmannalagen.. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Stockholm 1936. l, 181 sidor. Häftad. (#16798)175:-
Svenska landskapslagar 3. Södermannalagen och Hälsingelagen.. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Stockholm 1940. LXIX, 413 sidor. Häftad. (#8560)200:-
Svenska landskapslagar 4. Skånelagen och Gutalagen.. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sthlm 1943. XCIX, 322 sidor. Häftad. (#22314)200:-
Svenska landskapslagar 5. Äldre och Yngre Västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten.. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sthlm 1946. CXVI, 496 sidor. Häftad. (#1699)200:-
Sweriges Landz-Lagh,. Effter ... Carl then IX. ... Öfwerseed, confirmerat, och åhr 1608. publicerat worden. Men nu på nytt effter the Nye uplagde Lagböker medh flere Concordantier förbättrat och uthgången. Stockholm, Ignatius Meurer 1667. Porträtt,(4), 315, (1) sidor. 6:o. Tillsammans med: Sweriges Stadz-Lagh, Effter ... Gustaff Adolfs ... Befalningh. Men nu på nytt effter the nye uplagde Lagböker medh flere Concordantier förbättrad och uthgången ... Stockholm, Meurer 1667. (2), 288, (76) sidor. 6:o. Nytt pergamentband. Karl XI:s porträtt, titelbladet, tillägnan och sid 9/10 i kopior. De tre första bladen lagade i marginalen. Exlibris Hilding Pleijel. (#176671)1500:-
Sweriges Landz-Lagh (och) Stadz-Lagh.. Effter ... Carl then IX. ... Öfwerseed, confirmerat, och åhr 1608. publicerat worden. Men nu på nytt effter the Nye uplagde Lagböker medh flere Concordantier förbättrat och uthgången. Uplaght med Thomas Andersson Bergmans egen bekostnad. Stockholm, Eberdt 1683 (2), 315, (1) sidor. 6:o. Sweriges Stadz-Lagh, Effter ... Gustaff Adolfs ... Befalningh. Men nu på nytt effter the nye uplagde Laghböker medh flere Concordantier förbättrad och uthgången ... Uplagdt aff Thomas Andersson Berghmann. Stockholm, Eberdt 1682. (2), 288, (78) sidor. 6:o. Gammalt skinnband med ny ryggetikett. Ex libris Oskar Rewell och Hilding Pleijel. I Stadslagen saknas de sista 6 bladen med Revisionsplakat .... (#208678)1000:- (bild)
Sweriges Rikes Lag.. Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm 1808. (18),468 sidor + Bihang ... innehållande ändringar och tilläggningar .... åren 1809, 1810 och 1812. Stockholm 1814. 46 sidor. Samtida något nött skinnryggsband. Inllagan lite solkiig. (#205197)250:-
Sweriges Rikes Lag.. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm, Hartwig Gercken 1736. (28), 416, (68), (23) sidor. Tillsammans med: Tilökning På Registret Öfwer Sweriges Rikes Lag ... Af Lars Johan Colling. Sthlm, Schneider 1737. (114) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnband, skadat i ryggens överkant. Bläckfläck på en sida, sista bladet lite skadat i marginalerna. Inlagan något bruntonad i kanterna. Första upplagan av vår nuvarande lag. (#78141)2500:-
Sweriges Rikes Lag. Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734.. Stockholm, Kongl Tryckeriet 1804. (18), 428 sidor. Samtida nött skinnband. Interfolierad och med mycket anteckningar, möjligen av E.W. L1angenberg 1824 (#208966)500:-
Sveriges r˙kes landz- och stadzlagh. Stockholm Hoos Heinrich Kä˙ser 1647 (enligt gemensamt titelblad), Tryckt aff Henrich Keyser Åhr 1651 (enligt deltiitelbladen). Graverat titelblad,(22),292,(20),276,(120) sidor. 12:mo. 130x65 mm. Ganska hårt skuren i ett senare nött pappband. En del gamla understrykningar med rött bläck. Exlibris Bernh. v. Beskow. Stämpel: Södermanlands och Närkes nation Uppsala. (#204815)1000:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. Liten 4:o. Ett blad lagat, 2 hörn bortrivna och ett lagat, allt utan textförlust. Enstaka lagerfläckar. Lite fuktfläckar i slutet av boken. Samtida helt skinnband med gulornerad rygg. M S i guldtryck på främre pärmen. Ett fint exemplar. (#90871)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. (Samt) Orde-Register Öfwer de Anmärckningar, Som wid Sweriges Rikes Landz-Lag, Af ... Petter Abrahamsson gjorde, Oxh Åhr 1726 af Trycket utgångne äro, Uprättat Efter Alphabetets Ordning af Hindrich Drysell. Stockholm, Schneider 1728. (8),370,(4) sidor. Liten 4:o. Lagen i samtida helt skinnband, lagat i övre delen av ryggen samt orde-register i ett samtida skinnryggsband. 2 volymer. (#176680)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. (Samt) Orde-Register Öfwer de Anmärckningar, Som wid Sweriges Rikes Landz-Lag, Af ... Petter Abrahamsson gjorde, Oxh Åhr 1726 af Trycket utgångne äro, Uprättat Efter Alphabetets Ordning af Hindrich Drysell. Stockholm, Schneider 1728. (8),370,(4) sidor. Liten 4:o. Samtida helt skinnband. En fals lite sprucken. (#176679)2500:-
Swerikes Stadz-Lagh.. Effter Den Stormächtige, Högborne Furstes och Herres herr Gustaff Adolphs, ... befallning, uthgången af Trycket Åhr 1618. Nu åter å nyo med Anmärckningar uplagd I Stockholm hos sal. Anders Biörckmans Enkia, åhr 1730. (8),827,(1),(80) sidor. Liten 4:o. Samtidan något nött helt skinnband. Lite fuktfläckar. (#172716)1500:-
Söderköpings lagbok 1387.. Utgiven efter den medeltida handskriften och med en inledning av Elias Wessén. Sth 1971. XXI, 127 sidor. Häftad. (#8052)125:-
Taube, Evert Ultra Marin.. Med teckningar av Bertil Lybeck. Sthlm 1937. 109 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i nytt klotband. Andra upplagan, identisk med första. (#173353)200:-
Taube, Evert Ultra Marin.. Med teckningar av Bertil Lybeck. Sthlm 1947. 101 sidor. Med främre omslag i klotryggsband. Samlade visor. (#176789)125:-
Torslow, Erik Justum pretium + Forts. + tillägg I-III till forts. samt efterskrift II-IV.. Trelleborg 1959-60. 8 häften (av 11) med 4-18 sidor per häfte. Stämplade. Ej komplett. (#204652)200:-
Upplandslagen - Uplands-Lagen.. Utgifven af C.J. Schlyter. Sth 1834. LXXXIII, 456 sidor. 4:o. Något nött skinnryggsband. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui III. (#6018)750:-
Upplandslagen - Upplandslagen I.. Handupplaga utgiven av O.F. Hultman. Text (allt som utkom). H-fors 1916. 204 sidor. Klotband. (#20246)175:-
Utdrag af Gotlands-Lagen Originaltext jemte öfwersättning enligt C.J. Schlyter. Derjemte Beska sanningar om det så kallade täcka könet.. Stockholm 1920. 32 sidor, litet format. Tryckt i 179 numrerade exemplar. Häftad, skyddsomslaget med nött rygg. (#203767)200:-
Wessén, Elias (utg.) Lex Gotlandiae Svetice et Germanice. E codicibus B 64 et B 65 Bibl. Reg. Holm.. Köpenhamn Munksgaard 1945. Folio XLII sidor + 169 sidor faksimiler. Förlagets halvpergamentband. Stämplar och ryggmärkning (Malmö Stadsbibliotek) (#192268)1500:-
Wisby Stadz Lag på Gotland,. Såsom the i Forna Tijder giord, Och sedan af Swenske Konungar och Regenter, Kon. Magno Ladulås, Kon Byrger, Hertig Erik, Hertig Waldemar, och Kon: Magno Erikson, Stadgat, förbättrad och stadfäst är. Stockholm, Hendrick Keyser utan år (1688). (4),86,(14) sidor. Folio. Inbunden i ett senare skinnryggsband. Inlagan delvis bruntonad text, delvis svaga fuktfläckar i marginalen. Lite bläckskrift på titelbladet. 4 blad (Innehållsförteckning) saknas. (#176884)1850:-
Vol. 35 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften.. Utg. Otto von Friesen. Sth 1902. 188 sidor + 2 planscher. Häftad. Häfte 122. (#14459)150:-
Vol. 35 + 39 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften.. Utgifven af Otto von Friesen. Tillsammand med: Upplands lagmansdombok 1490-1494. Efter en Uppsala-handskrift utgifven af Karl Henrik Karlsson. Sthlm 1902-07. 188 + 152 sidor + 2 planscher. Inbundna i ett halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 122 + 132. (#178286)275:-
Vol. 37 Södermannalagen.. Efter Cod. Havn. Ny Kgl. Saml. 4:o. N:o 2237. Utg. Karl Henrik Karlsson. Tillsammans med: Östgötalagens 1300-talsfragment. Utgifna jemte inledning af Emil Olson. Sth 1904 och Lund 1911. XXIV, 200 + 264 sidor + 2 planscher. Inbundna i ett klotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 126 + 139. (#178316)300:-
Vol. 51 Upplandslagen enligt Codex Esplunda.. Utg. Sam. Henning. Upps. 1933-34. 176 sidor + planscher. 2 häften. Häftena 169-70. (#15171)225:-
Vol. 70 Upplandslagen.. Enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 års utgåva. Utg. Sam. Henning. Upps. 1967-9. 304 sidor. 2 häften. Häftena 240 & 242. (#15271)125:-
Vol. 78 Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23.. Utg. Per-Axel Wiktorsson. Lund 1989. 236 sidor. Häftad. Häfte 258. (#15469)150:-
Västgötalagen - Westgöta-Lagen.. Utgifven af H.S. Collin och C.J. Schlyter. Facsimileupplaga Lund 1976, av originalupplagan Sth 1827. 688 sidor + 8 planscher + Otto von Friesen, VÅR ÄLSTA HANDSKRIFT PÅ FORNSVÄNSKA. (Ett fragment av en tidigare Västgötalag) Urspr. tryckt Upps. 1904. 54 sidor. 4:o. Original klotband. Skyddsomslag. Tryckt i 150 numrerade exemplar. (#92461)500:-
Västgötalagen - Westgöta-Lagen.. Utgifven af H.S. Collin och C.J. Schlyter. Sth 1827. LXXVII, 592 sidor + 8 planscher. 4:o. Senare halvklotband. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui I. (#20236)950:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. I diplomatariskt avtryck och normaliserad text jämte inledning och kommentarer utg. av Bruno Sjöros. H-fors 1919. XLIII, 305 sidor. Klotband. Understrykningar och kommentarer med blyerts och rödpenna. (#25051)120:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Utgiven Elias Wessén. Stockholm 1954. xiv, 53 sidor. Häftad. Nordisk filologi, texter och läroböcker för universitetsstudier. (#215552)110:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Översatt och förklarad av Nat. Beckman. Illustr. (Upps. 1924) nytryckt Skara 1974. XXVI, 120 sidor. Häftad. (#6057)160:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Översatt och förklarad av Nat. Beckman. Illustr. Upps. 1924. XXVI, 118 sidor. Häftad. (#188833)135:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Översatt och förklarad av Nat. Beckman. Illustr. Upps. 1924. XXVI, 118 sidor. Häftad. Nött rygg. (#5292)125:-
Östgötalagen - Östgötalagen.. Med förklaringar utgifven af A.O. Freudenthal. H-fors 1895. 280 sidor. Senare halvklotband. (#23339)165:-
Östgötalagen - Östgöta-Lagen.. Edited by H.S. Collin and C.J. Schlyter. Facsimile edition with addendum by the main part of Emil Olson, Östgötalagens 1300-talsfragment (reprint) and Carl Ivar Ståhle, De Liedgrenska fragmenten av Östgötalagens C-text (first print). Edited by Gösta Holm and Carl Ivar Ståhle. Lund 1980 (orig. Sthlm 1830). XXIX, 403, XVII, 111, 43 sidor + planscher. 4:o. Cloth. (#6063)500:-
Östgötalagen - Östgöta-Lagen.. Utgifven af H.S. Collin och C.J. Schlyter. Sth 1830. XXXI, 403 sidor + 4 planscher. 4:o. Halvfranskt band. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui II. (#20239)750:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page