Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

40 och 92 § Regeringsformen,. eller Huru förhållas bör, då Konung är svagsint. Sthlm 1840. 32 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Anonym upphovsman. (#109420)150:-
Acta Publica, Hörande Til Sweriges Rikes Fundamental-Lag.. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1786. 139 sidor. Senare halvfranskt band. (#201579)200:-
Adlersparre, C.A. Erinringar vid "Grefve Magnus Björnstjernas Anteckningar".. Stockholm, Hjerta 1853. (2),179 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Ryggen sprucken. (#203827)150:-
Adlersparre, C.A. Erinringar vid "Grefve Magnus Björnstjernas Anteckningar".. Stockholm, Hjerta 1853. (2),179 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Ryggen sprucken. (#203826)120:-
Adman, Per Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande.. Aa Upsala 2004. 171 sidor. Häftad. (#91732)175:-
Ahlbäck, Shirin Att kontrollera staten.. Den statliga revisionens roll i den parlamentariska demokratin. Aa Upps. 1999. 330 sidor. Häftad. (#82309)150:-
Alin, Oscar Hans Järtas koncept till regeringsformen.. Aftryck ur Statsvetenskaplig tidskrift 1897-1898. 28 sidor. Häftad Dedikation. (#203818)100:-
Alin, Oscar Hans Järtas koncept till regeringsformen samt Bidrag till Regeringsformens historia.. Aftryck ur Statsvetenskaplig tidskrift 1897-1899. 28 + 34 sidor. Klotryggsband. (#203819)150:-
Anckarswärd, C.H. och Richert, J.G. Förslag till National-Representation.. Stockholm 1830. xviii,73 sidor + utvikbar tabell. Oskuren, häftad i original gråpappersomslag. (#187116)225:-
Anckarswärd, C.H. och Richert, J.G. Förslag till National-Representation.. Stockholm 1830. xviii,73 sidor + utvikbar tabell. Skuren, häftad i marmorerat pappersomslag. (#187124)200:-
[Anonym] Det hvilande grundlags-förslagets oantaglighet fullständigt bevisad.. Samt Nytt förslag till grundlags-ändring Riksens Ständer vid 1844 års riksdag tillegnadt. Sthlm 1844. 78 sidor. Häftad. Oskuren i tryckta originalomslag. Fint ex. (#179109)150:-
[Anonym] Det hvilande grundlags-förslagets oantaglighet fullständigt bevisad.. Samt Nytt förslag till grundlags-ändring Riksens Ständer vid 1844 års riksdag tillegnadt. Sthlm 1844. 78 sidor. Häftad. Oskuren i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#124399)250:-
Arosenius, E. Om sättet för grundlagsändring under tiden 1809-1866.. Akademisk afhandling, Stockholm 1895. (4),127 sidor. Häftad. Dedikation till Harald Hjärne. (#203825)150:-
Attman, Artur Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 I:1-2.. I:1. Göteborg 1863-1913. I:2. Göteborg 1913-1962. Illustr. Göteborg 1963. 390 + 346 sidor. Original klotband. 2 volymer. Dedikation. (#8498)350:-
Back, Pär-Erik & Berglund, Sten Det svenska partiväsendet.. Lund 1978. 168 sidor. Häftad. (#8500)100:-
Beckman, Karl Vilhelm Bidrag till utskottsmötenas historia.. Aa Upsala 1887. 84 sidor. Häftad. (#44557)115:-
Bendixon, Stig Kommunernas historia.. En översikt av den folkliga självstyrelsens öden. Sthlm 1926. 505 sidor. Häftad. (#133339)140:-
Berg, Anne, Kampen om befolkningen. Den svenska nationsformeringens urveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-1860.. Akademisk avhandling Uppsala 2011. 336 sidor. Häftad. Bläckanteckningar på se sista bladen, efter texten. (#203326)150:-
Berger, Ossian Om arfsrätten till Sverges och Norges riken.. Aa Upsala 1877. 55 sidor. Häftad. (#44576)115:-
Bihang till Samtelige Riks-Ståndens Protocoll, innehållande de Handlingar hwilka till Riks-Stånden blifwit aflemnade, såsom Konumgens nådiga Propositioner, Riksens Ständers Utskotts Betänkande och Förklaringar, samt Riks-ståndens Protocolls Utdrag.. Andra - Tredje bandet. Stockholm 1812. 344 + 366 sidor. Oskuren i gråpapp-omslag med skadad rygg. Riksdagen i Örebro 1810. (#182612)250:-
Birgersson, Bengt Owe & Westerståhl, Jörgen Den svenska folkstyrelsen.. Sthlm 1979. 217 sidor. Häftad. (#118370)160:-
Björkblom, Sixten Södermanlands läns landsting.. Sammansättning, organisation och verksamhet. Ill. Upps 1942. 496 sidor. + 8 kartor/planer. Häftad. (#6911)135:-
Blomberg, Hugo, Studier öfver det nuvarande svenska landstinget.. Akademisk afhandling, Uppsala 1875. (2),85 sidor + utvikbara tabeller. Häftad. (#203807)140:-
Blomberg, Hugo, Studier öfver det nuvarande svenska landstinget.. Akademisk afhandling, Uppsala 1875. (2),85 sidor + utvikbara tabeller. Häftad. Tagen ur band. (#203808)120:-
Blom, Oskar Gustaf, Det svenska statsrådets organisation 1809-1840.. Akademiska afhandling, Upsala 1881. (2),84,8 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation. Fint ex. (#203786)140:-
Bonsdorff, Göran von Studier rörande den moderna liberalismen i de nordiska länderna.. Lund 1954. 256 sidor. Häftad. (#6913)145:-
Borgarståndets riksdagsprotokoll.. Före frihetstiden samt Från frihetstidens början 1-7:1-2 (till 1741). Stockholm 1933-75. 9 häftade volymer. Mer utgivet. Lösa volymer finns, dock ej 7:an. (#75968)500:-
Borgström, Aug. Jungfrutalare i riksdagen.. Berömda riksdagstal från Engelbrekt till Per Albin. Illustrerad. Sthlm 1947. 364 sidor. Häftad. Dedikation. (#6915)150:-
Borgström, Aug. Majoritet.. Denna bok handlar om vår tvekluvna demokrati. Sth 1959. 192 pp. Inb. (#8506)75:-
[Bourqhardt, J.C.] Skildringar af "Rätt och sanning",. med framställda åsigter till nästkommande Riksens Ständer och Allmänna styrelsen inom Riket, samt väckelse till den slumrande nationen. Sthlm 1846. 32 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#109096)150:-
Branting, Johan Gustaf Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne Swenska Författningar, .... 1-3 + supplement. Sthlm 1827-29 (1-2), Örebro 1831, (3), Sthlm 1830 (supplement). (4), 722; 554; (2), 498; (2), 76 sidor. 3 nötta halvfranska band med spruckna falsar. (#199165)400:-
Branting, Johan Gustaf Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne Swenska Författningar, .... 1-3 + supplement. Sthlm 1827-29 (1-2), Örebro 1831, (3), Sthlm 1830 (supplement). (4), 722; 554; (2), 498; (2), 76 sidor. Halvfranska band. 3 volymer. (#6939)800:-
Bring, Ebbe Samuel Om stat, statsförfattning och representation, med afseende på Sverige.. Lund 1834. (4),121 sidor. Oskuren, häftad med tryckta originalomslag. (#203782)220:-
Bring, Ebbe Samuel Om stat, statsförfattning och representation, med afseende på Sverige.. Lund 1834. (4),121 sidor. Oskuren, häftad med tryckta originalomslag. Nött rygg och omslagen loss. (#203885)145:-
Brusewitz - Festskrift till professor Skytteanus Axel Brusewitz.. Utgiven till 60-årsdagen den 9 juni 1941. Uppsala 1941. 506 sidor. Häftad. (#101350)150:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige (1906-1918). Sth 1951. 159 sidor. Original klotryggsband. (#2633)100:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige 1906-1918. Sth 1964. 144 pp. Pocket. (#8502)60:-
[Casparsson, C.E.] Agricola Riksdagsmanna-idrotter och materiella belöningar.. Ett bidrag till den svenska riksdagstaktikens historia. Sthlm 1884. 178 sidor. Halvfranskt band. (#9504)125:-
[Casparsson, C.E.] Agricola Riksdagsmanna-idrotter och materiella belöningar.. Ett bidrag till den svenska riksdagstaktikens historia. Sthlm 1884. 178 sidor. Häftad. (#103138)100:-
Cavalli, Hans Arbetsfördelningen mellan de svenska statsdepartementen efter 1840.. Studier rörande den departementala reformrörelsen. Aa Lund 1920. XII, 359 sidor. Häftad. (#3474)150:-
Cavalli, Hans Om statslån och statsskulder.. Rättsliga studier kring paragraf 76 regeringsformen. Aa. Lund 1942. 478 sidor. Häftad. (#7026)150:-
Cederholm, M. Det Parlamentariska behandlingssättet. wid öfwerläggningar och beslut i större och mindre folkförsamlingar eller något för Ordförande i allmänhet, men för Kommunal-ordförande och öfrige kommunalmän på landet i synnerhet. Christianstad 1874. (4),31 sidor. Litet format. Häftad. (#124440)100:-
Chamberlain, Lawrence Henry The President, Congress and Legislation.. Diss. New York 1946. 478 pages. Softcover. Stamped. (#122927)110:-
[Dahlman, Wilh. Fredrik] Promemoria uti representationsfrågan.. Sth 1840. 200 pp. Hfrbd. (#6925)125:-
Den offentliga sektorn.. Red. Bo Södersten. 339 sidor. Häftad. (#175519)150:-
Den offentliga sektorns expansion.. Teori- och metodproblem. Bidrag från ett tvärvetenskapligt symposium i Uppsala 9-12 mars 1976 anordnat med stöd av Statens Råd för Samhällsforskning. Utg. Bo Gustafsson. Upps 1977. 272 sidor. Häftad. (#6934)100:-
De nordiska ländernas statsråd.. Studier över deras sociala sammansättning. Upps 1935. 234 sidor. Häftad. (#6973)125:-
Det Kongl. Förslaget till Representationens Ombildning.. (Framlagt vid Riksdagen 1862-63.) Jemte Justitie-Statsministern Friherre De Geers med anledning deraf afgifna yttrande till Stats-Råds-Protokollet. Sthlm 1863. 72 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Namnteckning: L. Alfr. Hedin. (#109455)150:-
Det till afgörande vid nästa riksdag hvilande nya representations-förslaget.. 1. Förslag till Val-Lag. 2. Förslag till ändringar i Regeringsformen. Sthlm, Hjerta 1844. 66 sidor. Häftad. Oskuren i tryckta originalomslag. (#123988)200:-
Edenman, Ragnar Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903-1920.. En studie i den svenska riksdagens partiväsen. Aa Upps. 1946. 298 sidor. Häftad. (#16460)125:-
Ehn, Peter Maktens administratörer.. Ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Aa Sthlm 1998. 340 sidor. Häftad. (#46037)125:-
Essén, Rütger Den Svenska riksdagens tillfälliga utskott.. Akad. avh. Uppsala 1918. 224 sidor. Häftad. (#48523)145:-
Forssell, Arne Ministerier och kollegier.. Studier i departementalreformens förhistoria till 1812. Aa Upps. 1918. 264 sidor. Häftad. (#50785)125:-
Franzén, Hjalmar Representationsfrågan 1810-1830.. Ett bidrag till representationsreformens historia. Aa. upps 1914. 212 sidor. Häftad. (#8510)125:-
Frykholm, Lars Översikt över riksdagshandlingar. samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek. Lund 1939. 56 sidor. Häftad. (#133079)100:-
Geijer - Hessler, Carl Arvid Geijer som politiker I.. Hans utveckling fram till 1830. Uppsala och Sthlm 1937. VIII, 355 sidor. Häftad. (#89114)125:-
Generalsammandrag af statistiska tabeller. som, till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande, blifvit, genom Häradsskrifvarnes och vederbörande Stadstjenstemäns försorg. enligt Mantals- och Taxeringslängderna för år 1845 upprättade efter Formulärer, meddelade af Kommitén för behandling af frågan om National-representationens ombildning. Stockholm 1847. (4), 48, (2), 40 sdor. Liggande, stort format. Häftad. Lite fransig i kanterna. (#156223)250:-
Goldman, Pedersen och Österrud (red.) Statsvetenskapligt lexikon.. Stockholm 1997. 304 sidor. Förlagsband. (#187625)225:-
Grante, Paul Om den kommunala instruktions- och finansmakten.. Akad. avh. Uppsala 1946. 429 sidor. Häftad. (#91584)150:-
Grante, Paul Om den kommunala instruktions- och finansmakten.. Akad. avh. Uppsala 1946. 429 sidor. Med bevarade omslag i havklotband. Stämplar. (#131826)175:-
Gränström, P.O. Om formerna för behandling av skiljaktiga beslut.. Till belysning av samarbetet inom den svenska riksdagen. I. Om sammanjämkning. Akad. Avh. Lund 1910. viii,209 sidor. Häftad. Sista bladet loss. Stämpel. (#174482)145:-
Gränström, P.O. Om Plenum plenorum. i form af gemensam öfverläggning mellan de fyra riksstånden. Studier i svenskt författningslif. Gbg 1916. 126 sid. (#11749)120:-
Gränström, P.O. Prästeståndets sista strid.. Till kyrkomötets och kamrarnas femtioårsjubileum. Lund 1915. 204 pp. (#6929)75:-
Gunnarsson, Jan Svenska Kommunförbundet.. Beslutsfattande. Relationer till kommunerna. Förhållande till staten. Aa Upps. 1972. 225 sidor. Häftad. (#2780)100:-
Gustafsson, Agne Demokratisk författning.. Sthlm 1967. 137 sidor. Pocket. (#116225)100:-
[Hamiltin, Henning Ludvig Hugo] Förslag till riksdags-ordning.. Stockholm 1848. 48 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#203804)300:-
Hartmann, J.L. Sveriges riksdag under fem århundraden.. Sth 1935. 68 pp. Verdandi 377. (#14576)35:-
Hartmansdorff, Aug. v. Förslag till inrättningen af Sveriges statsförvaltning, eller Särskildt Anförande.. Förra - Sednare Afdelningen. Sthlm 1823 och Uppsala 1825. (4),289 + (8),270 sidor + utvikbar plansch. Oskurna i 2 olika pappersomslag. (#181317)300:-
Herlitz, Nils Grunddragen av det svenska statsskickets historia.. 2:a uppl. Sth 1936. 329 sidor. Klotryggsband. Mycket blyertsunderstrykningar. (#28221)125:-
Hildebrand, Emil Svenska statsförfattningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar.. Sth 1896. 714 sidor. Halvfranskt band. Lite blyerts. (#2846)300:-
Hjärne, Erland Vederlag och sjöväsen.. Ett bidrag till det danska statsskickets äldsta historia. Lund 1929. Sid. 83-116. Häfte. Särtryck. (#26301)75:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick i sjuttonde århundradet.. Uppsala 1895. 16 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Uppsala 185. Grundlinjer till föreläsningar. (#159659)50:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick under reformationstiden (1520-1611).. Upsala 1893. 64 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till föreläsningar. (#159657)80:-
Hjärne, Harald (utg.) Medeltidens statsskick.. Omkr. 800-1350. Valda texter. Upps. 1895. XXII, 426 sidor. Halvfranskt band. (#31892)200:-
Hjärne, Harald (utg.) Medeltidens statsskick.. Omkr. 800-1350. Valda texter. Upps. 1895. XXII, 426 sidor. Häftad. (#31927)125:-
Holmgren, Gustaf Gamla Uppsala och Mora äng. i medeltidslagarnas valföreskrifter. Upps. 1937. 39 sidor. Häfte. Dedikation. (#26298)110:-
Holmgren, Gustaf Gamla Uppsala och Mora äng. i medeltidslagarnas valföreskrifter. Upps. 1937. 39 sidor. Häfte. Lite blyerts. (#103161)100:-
Hvad innebär den politiska rösträttens utsträckning?. Sthlm 1893. 22 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Smärre reva i främre omslaget. Svenska Nationalföreningens skrifter I. (#186889)100:-
Höjer, Torgny Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864.. Sthlm 1967. 512 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#6941)160:-
Idéer och ideologier.. Sex studier utgivna till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala femtioårsdag den 7 november 1969. Sth 1969. 375 sidor. Häftad. (#2884)120:-
Ingelson, Allan "Officiellt". - Domstolar, departement och verk. Sthlm 1938. 369 sidor. Original klotband. (#76392)125:-
Jacobsson, Bengt & Sundström, Göran Från hemvävd till invävd.. Europiseringen av svensk förvaltning och politik. Malmö 2006. 215 sidor. Häftad. (#150133)135:-
Janson, Carl-Gunnar Mandattilldelning och regional röstfördelning.. Akad. avh. Sthlm 1961. 245 sidor. Häftad. (#6946)100:-
Johansson, K.H. Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862.. Studier särskilt med hänsyn till Linköpings stift. Lund 1937. 400 sidor + 2 utvikbara tabeller. Häftad i nya pärmar. (#6944)225:-
Justitie-Stats-Ministerns underdåniga berättelse angående civila rättegångs-ärendena och brottmålen i riket.. År 1841-46 samt 1849-55. Stockholm 1843-57 xxx,218 + xxiv,.280 + xxiv,150 + xx,125 xxiv,150 + xxviii,162 + xxiv,158 + xxiv,154 + xxii,163 + xxii, 157 + xxiii,154 + xxii,156 + xxiv,154 sidor. 4:o. Inbundna i 4 halvklotband. Stämpel. OBS! 1947-48 saknas i denna svit. (#181420)1000:-
Kammarkollegiets protokoll med bilagor II.. 1640 - 1641. Utgivna av Riksarkivet genom Sam. Hedar. Sthlm 1940. 449 sidor. Häftad. Del 2 av 3. (#181584)200:-
Kammarkollegiets protokoll med bilagor III.. 1642. Utgivna av Riksarkivet genom Sam. Hedar. Sthlm 1941. 530 sidor. Häftad. Del 3 av 3. (#181585)200:-
Karlson, Nils The State of the State.. An Inquiry Concerning the Role of Invisible Hands in Politics and Civil Society. Diss. Upps. 1993. 234 pages. Softcover. (#113427)150:-
Karlsson, Christer Democracy, Legitimacy and the European Union.. Diss. Upps. 2001. 308 pages. Softcover. Ink notes on blank end paper. (#128536)150:-
Kelsen, Hans Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht.. Zweite Auflage, Tübingen 1928. 253 pages. Original hard covers. Pencil underlinings, (#199857)250:-
Kerfstedt, Petrus Några anmärkningar rörande Christian Naumanns framställning. af Svenska statsförfattningens historiska utveckling under forntiden och medeltiden. Upsala 1877. 26 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Lite lagerfäckar. (#109437)100:-
Key-Åberg, Karl Vilh. Vikt. Om konunga- och tronföljareval ur svensk historisk och statsrättslig synpunkt.. Aa Upsala 1888. 130 sidor. Häftad. (#44582)125:-
Kongeriget Norges niende ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1839.. Förste deel, Februar maaned - femte deel, for hele Juli og i Odelsthinget indtil 19de f. M + Ottende deel, Augusti maaned. Utgivne ved Poul Holst. Cristiania 1840. 242 + 376 + 728 + 976 + 1068 + 764 + 488 sidor + Register, 124 sidor. Häftade. Oskurna, med en del omslag kvar. Del 1 delad i 2. På titelbladen är de numrerade 1-5 + 8, på de tryckta omslagen 1-6 + 9. (#178434)1800:-
Kongeriget Norges sjette ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1830.. Fjerde deel, Juli maaned - Syvende deel, September maaned. Utgivne ved Poul Holst. Cristiania 1831. 956 + 1028 + 732 + 1241 sidor. Häftade. Oskurna, med de flesta omslagen kvar. Del 7 delad i 2. På titelbladen är de numrerade 4-7, på de tryckta omslagen 6-9. (#178432)2000:-
Kongeriget Norges syvende ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1833.. Förste deel, Februar og Marts maaneder - femte deel, Juli maaned. Utgivne ved Poul Holst. Cristiania 1834. 154 + 592 + 616 + 592 + 861 + 640 sidor. Häftade. Oskurna, med de flesta omslagen kvar. Del 1 delad i 2. På titelbladen är de numrerade 1-5, på de tryckta omslagen 1-6. Del med blankt omslag och bläckfläck på första bladen. (#178433)1800:-
Kongeriget Norges tiende ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1842.. Förste deel, Februar maaned - niende deel, september maaned. Utgivne ved H. Foss og Ludvig Kr. Daa. Cristiania 1842-44. 128 + 201 + 642 + 322 + 467 + 490 + 510 + 560 + 938, 72 sidor. Häftade. Oskurna, med en del omslag kvar. Del 9 delad i 2. (#178492)2500:-
Kungliga bref och förordningar rörande svenska köpingar.. Utgifna af Holger Rosman. Sthlm 1904. 665 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#55413)450:-
Kungl. Jordbruksdepartementet 1900-1925.. Minnesskrift. Illustr. Sth 1925. 282 pp. (#25428)135:-
Lagerroth - Studier tillägnade Fredrik Lagerroth.. Red. A. Thomson m.fl. Lund 1950. 434 sidor. Häftad. (#6950)150:-
Lagerroth, Fredrik Den svenska monarkin inför rätta.. En författningshistorisk exposé. Sth 1972. 260 sidor. Häftad. (#6954)150:-
Lagerroth, Fredrik Levande och dött i frihetstidens statsskick.. En principutredning. Sthlm 1947. 76 sidor. Häftad. (#164065)110:-
Lagerroth, Fredrik Levande och dött i frihetstidens statsskick.. En principutredning. Sthlm 1947. 76 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#124423)100:-
Lagerroth, Fredrik Två svenska regeringsformer.. Lund 1970. 220 sidor. Häftad. (#6955)100:-
Landberg, Georg Riksdagens initiativ- och beslutsrätt under 1772 års statsskick.. Upps. 1929. 108 sidor. Häftad. (#20455)100:-
Lewenhaupt, Sten Traktatöversikt.. Främmande makters ställning till för Sverige bindande internationella avtal. Sth 1948. 200 pp. Inb. (#6956)80:-
Lewin, Leif Votera eller förhandla?. Om den svenska parlamentarismen. Sthlm 1996. 216 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar (#82315)125:-
Lewin, Leif Åsiktsjournalistiken och den fackliga demokratin.. Sth 1977. 99 sid. Häftad. (#56526)100:-
Liberala pionjärer.. Red. Håkan Holmberg. Illustrerad. Uppsala 2002.210 sidor. Förlagsband. Tillskrift. (#166689)140:-
Liljequist, Gunnar Distribution av kommunal service.. Aa Lund 1977. 164 sidor. (#45815)125:-
Linde, Claes Departement och verk.. Om synen på den centrala statsförvaltningen och dess uppdelning i en förändrad offentlig sektor. Aa Sth 1982. 258 pp. (#2300)125:-
Lundequist, Nils Sammandrag. Af Utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl Kongl. Majest:s som Dess och Rikets Collegiers Stadgar, Reglementen, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, ... Fortsatt och Tilökadt sedan år 1800; Stockholm, A.J. Segerstedt 1811. (24), 340, (48) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, lite nött i ryggens överkant. Andra upplagan. (#149577)350:-
Lundequist, Nils Sammandrag Af Utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl Kongl. Majest:s som Dess och Rikets Collegiers Stadgar, Reglementen, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, .... Stockholm, A.J. Segerstedt 1801. (14), 644, (28) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, lite nött. Interfolierad med blanka blad. Första upplagan. (#199936)450:- (bild)
Lundequist, Nils Sammandrag Af Utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl Kongl. Majest:s som Dess och Rikets Collegiers Stadgar, Reglementen, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, .... Stockholm, A.J. Segerstedt 1801. (14), 644, (28) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, lite nött i ryggens överkant. Första upplagan. (#149571)500:-
Lundequist, Nils Sammandrag af utfärdade äldre och senare Stadgar och Författningar,. angående Sweriges Rikes Kammar-Werk. Nyköping, P.E. Winge 1821. (2), 832, (130) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband, något skadat i ryggens överkant. Tredje upplagan. (#149573)400:-
Lundequist, Nils Sammandrag af utfärdade äldre och senare Stadgar och Författningar,. angående Sweriges Rikes Kammar-Werk. (Samt) Supplement till det år 1821 utgifne Sammandrag ... Nyköping, P.E. Winge 1821 och Stockholm, W. Lundequist, 1831. (2), 832, (130) + (12), 127, (17) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband, nött rygg. Tryckt på bättre papper. Stämpel. Tredje upplagan. (#149575)500:-
Lundequist, Nils Sammandrag af utfärdade äldre och senare, ... Stadgar, Reglemeten, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, .... Srengnäs, Segerstedt 1801. (12),644,(4),(24) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband. Tredje upplagan. (#190725)450:-
Lundequist, Nils Supplement till det år 1821 utgifne Sammandrag. af Stadgar och förordningar, angående Sweriges Rikes Kammar-Werk. Sthlm, W. Lundequist 1831. (8), 127, (21) sidor. Liten 4:o. Oskuren i gråpappersomslag. Lite skadad rygg. (#149576)200:-
Lundgren, S. Ivar (red.) Från sockenstämma till storkommun. Västmanlands och Upplands län. Köpingar och landskommuner.. Illustrerad. Litteras förlag 1956. 472 sidor. Original klotband med tidigare ägares namn tryckt på främre pärmen. (#199347)250:-
Löfvenskjöld, Sal. Presidenten, Frih. Löfvenskjölds yttrade serskildta Mening. uti Kongl. Komitén till organiserandet af Rikets Styrelseverk. Sthlm 1825. (2), 205 sidor. Häftad. Oskuren utan omslag. (#94459)175:-
[Löwenhielm, Gustaf] Om styrelsens organisation i Sverige.. Stockholm 1830. 50 sidor. Häftad i marmorerat pappersomslag. . (#203878)150:-
[Löwenhielm, Gustaf] Om styrelsens organisation i Sverige.. Stockholm 1830. 50 sidor. Häftad i marmorerat pappersomslag. Lagerfläckar. (#186456)150:-
[Löwenhielm, Gustaf] Om styrelsens organisation i Sverige.. Stockholm 1833. (2),68 sidor. Häftad i tryckta omslag. (#187119)200:-
Malmgren, Robert Om särskilda utskott.. Till belysning af den svenska riksdagens utskottsväsende. Aa. Lund 1908. 154 sidor. Häftad. Nött rygg. (#6965)100:-
Malmroth, Carl Kamrarnas inbördes ställning i stater med tvåkammarsystem.. Akad. afh. Lund 1900. x,237 sidor. Häftad. Stämpel. (#174470)140:-
Melander, Carl Gustaf Regementsorgan och riksdagsarbete.. Idéutveckling från 1809. Aa. Upps 1938. 180 sidor. Häftad. (#6963)100:-
Melander, Carl Gustaf Svenska riksdagens justitieombudsman.. En statsrättslig undersökning I:1 (allt som utkom). Akad. afh. Upsala 1908. viii,160 sidor. Häftad. Stämpel. Dedikation. (#174478)150:-
Melander, C.G. Svenskt riksdagsskick.. Sthlm 1948. 175 sidor. Häftad. (#173851)135:-
Mellbourn, Anders Byråkratins ansikten.. Rolluppfattningar hos svenska högre statstjänstemän. Aa Sth 1979. 230 sid. (#37006)120:-
Myrberg, Israel Om tjänstemäns oavsättlighet.. En redogörelse för svensk praxis. Lund 1925. 124 sidor. Häftad. (#133074)125:-
Naumann, Christian Svenska statsförfattningens historiska utveckling.. Sthlm 1864. VIII, 448 sidor. Halvfranskt band. (#104077)200:-
Nevéus, Torgny Sörmlandstinget 1938-1965.. Illustrerad. Nyköping 1972. 280 sidor + 5 utvikbara kartor + utvikbar tab. Original klotband. (#8518)125:-
Nielsen, Peder Kommunindelning och demokrati.. Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige. Akad. avh. Uppsala 2003. 367 sidor. Häftad. (#109365)200:-
Nilsson, August Den svenska riksdagen under Erik XIV:s regering.. Aa Karlstad 1886. 56 sidor. Häftad. (#35704)140:-
Nilsson, Göran B. Självstyrelsens problematik.. Undersökningar i svensk landstingshistoria 1839-1928. Aa. Upps 1967. VIII, 56 sidor. Häftad. (#8514)65:-
Nilsson-Stjernquist, Nils Riksdagens och kronans fasta egendom.. Tolkningen och tillämpningen av § 77 regeringsformen. Lund 1950. 392 sidor. Häftad. (#104633)160:-
Nilsson-Stjernquist, Nils Ständerna, statsregleringen och förvaltningen.. Striden om makten över utgifterna 1809-1844. Aa. Lund 1946. 428 sidor. Häftad. (#6976)100:-
Norberg, Anders & Tjerneld, Andreas Tvåkammarriksdagen 1867-1970, 2.. Ledamöter och valkretsar. Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmars län, Gotlands län, Hallands län. Illustr. Sthlm 1985. 438 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#7023)160:-
Norberg, Anders, Tjerneld, Andreas & Asker, Björn Tvåkammarriksdagen 1867-1970, 3.. Ledamöter och valkretsar. Blekinge län, Kristianstads län, Malmöhus län. Illustr. Sth 1986. 316 sidor. Originalband med skyddsomslag. (#41526)150:-
Nordlund, Karl Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer.. I deras samband med den politiska utvecklingen. Sthlm 1900. 248 sidor. Halvklotband. Titelblad och inledning saknas (#162079)100:-
Nordlund, Karl Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer.. I deras samband med den politiska utvecklingen. Sthlm 1900. 248 sidor. Häftad utan omslag. Stämpel. (#172070)100:-
Nordlund, Karl Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer.. I deras samband med den politiska utvecklingen. Sthlm 1900. x, 248 sidor. Halvfranskt band. Lite blyertsförstrykningar. (#117958)185:-
Nothin, Torsten Svenskar under ämbetsmän och fogdevälde.. Sthlm 1956. 169 sidor. Original klotryggsband. (#14592)125:-
Nyman, Olle Utländska statsskick.. En komparativ översikt. Sthlm 1964. 196 sidor. Pocket. (#86381)100:-
Nytt Representations-förslag.. Af Bonde-ståndet, såsom dess gemensamma tankar, hänvisat till Konstitutions-Utskottet 1845. Sthlm 1845. 90 sidor + tabell. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag. (#123992)200:-
Olsson, Ragnar Riksdagsmannavalen till bondeståndet under den senare delen av frihetstiden (1740-1772).. Lund 1948. 125 sidor. Häftad. (#8460)125:-
Om representationsfrågan.. Framställning af den vid slutet af 1862-1863 årens riksdag utsedda Central-Komité. Andra upplagan, Stockholm 1864. 56,(8) sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#187217)150:-
Persson, Thomas Normer eller nytta?. Om de politiska drivkrafterna bakom Regeringskansliets departementsindelning. Aa Upps. 2003. 293 sidor. Häftad. (#82316)125:-
Peterson, Stigendal och Fryklund. Skånepartiet.. Om folkligt missnöje i Malmö. Lund 1988. 290 sidor. Häftad. (#175521)150:-
Pettersson, Ove Byråkratisering eller avbyråkratisering.. Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. Aa Upps. 1988. 197 sidor. Häftad. (#15054)125:-
Protocoller, Hållne hos Högloflige Ridderskapet och Adeln wid Riksdagen i Stockholm år 1789 1-2.. Stockholm 1809. 1012 sidor. Samtida pappband. 2 volymer. Stämplar. (#172268)1000:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 24.. 1778-1779. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1990. 296 sidor. Original klotband. (#20190)100:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 25.. 1786. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1987. 354 sidor. Inbunden. (#45216)125:-
Raab, Adam Johan Register,. Och Summariskt Innehåll Utaf Alla the Kongl. Resolutioner, Förordningar, Placater Och flera Acta Publica hwilka Ifrån 1737. Års början til 1744. Års slut genom Kongl. Tryckeriet utgångne äro. Samt dito för 1945 och 1746. Stockholm, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet Utan år (1745-1747?). (12), lx, 387, (1), 82, 74 sidor. Liten 4:o. Samtida, något skadat helt skinnband. Pärmstämpel: I. Hölling. (#149569)750:-
Raynal, Abbé [Guillaume] Histoire du Stadhouderat. Depuis son origine jusqu'a present.. Revûë, corrigée, châtiée, & purgée de ses Faussetés par Mr. Rousset. Amsterdam, Jacob Ryckhoff 1749. Engraved title-vignett and another vignette. xvi,316 pages + folding table. Contemporary leather binding with slightly worn surface. (#200529)500:- (bild)
Regeringsformen.. 1809-1959. Utgiven på uppdrag av Kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum. Sth 1959. 112 sidor. Häftad. (#10228)100:-
[Reuterskiöld, Carl Axel] Om de ministeriella ärendena. och formerna för deras behandling i Sverige-Norge. Ett bidrag af R.C.A. Uppsala 1891. 69 sidor. Häftad. (#12603)85:-
Ricknell, Lars Statsskick.. Hur vårt statsskick fungerar. En presentation av den nya författningen. Sthlm 1975. 287 sidor. Pocket. (#119190)100:-
Riksdagen genom tiderna.. Av Herman Schück m.fl. Illustrerad. Sthlm 1985. 349 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#6978)200:-
Ringborg, Carl Wilh. Omröstningen och Folkviljan. eller Folkets beslut i representationsfrågan med commentarier. Sthlm 1865. 48 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#109087)140:-
Ringborg, Carl Wilh. Omröstningen och Folkviljan. eller Folkets beslut i representationsfrågan med Commentarier. Sthlm 1865. 48 sidor. Häftad. Oskuren. Tryckta originalomslag. (#109477)150:-
Rydin, Herman Ludvig Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen I-II.. Uppsala 1876. 114 sidor. Häftade. 2 delar. (#29624)120:-
Rydin, Herman Ludvig Svenska riksdagen I-II:1-2.. Afhandling i statsrätt. I. Riksdagens sammansättning och inträde i verksamhet. II:1. Riksdagens verksamhetsområde och rättigheter. II:2. Ordningen för riksdagsärendenas handläggning, riksmötes afslutande och upplösning. Sth 1873-79. VI, 260 + XII, 387 + XII, 412 sidor. I ett halvfranskt band. Understrykningar. (#137464)300:-
Sahlin, C.Y. Om ministrarne i den konstitutionela monarkien enligt Boströms lära.. Upsala 1877. 42 sidor. Häftad. Främre omslag loss och skadat. Stämpel. (#126066)100:-
Samhälle och Riksdag I-V.. Historisk och statsvetenskaplig framställning utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro. (Bibliografi i del V). Sth 1966-67. 493; 358; 245; 505; 216 sidor. Original klotband. 5 volymer. (#3147)500:-
Samuelsson, Kurt Manifest för välfärd.. Malmö 1982. 144 sidor. Häftad. (#187626)150:-
[Silverstolpe, Axel Gabriel] Försök till utveckling af grunderna för svenska regerings sättet.. Stockholm, Olof Granh 1812. (4),111,(1) sidor. Oskuren, häftad i tryckta omslag. (#189313)300:-
[Silverstolpe, Axel Gabriel] Försök till utveckling af grunderna för svenska regerings sättet.. Stockholm, Olof Granh 1812. (4),111,(1) sidor. Oskuren, häftad i tryckta omslag. Ryggen nött. (#187091)250:-
Sjöberg, Sven Det kommunala besvärsinstitutet.. Akad. avh. Sthlm 1948. 287 sidor. Häftad. (#123192)150:-
Snellman, Joh. Wilh. Läran om staten.. Stockholm, Haeggström 1842. vi,448 sidor. Samtida skinnryggsband med nött yta. (#190538)600:-
SOU 1935:5 Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet.. Avgivet av inom Justitiedepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1935. 79 sidor. Inklistrad i styva pärmar. Stämpel. (#176051)140:-
SOU 1952:8 Folkomröstningsinstitutet i Schweiz.. En undersökning gällande huvudsakligen tiden efter år 1918 av Elis Håstad. Bilaga 1 till 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande II. Sthlm 1952. 216 sidor. Häftad. Dedikation. (#140547)150:-
SOU 1975:41 Kommunal demokrati.. Huvudbetänkande. Sthlm 1975. 485 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#90972)150:-
Statistiska Centralbyrå. Riksdagsmannavalen åren 1921.. Sthlm 1922. 167 sidor. Original klotband. Sveriges Officiella statistik, Allmänna val. (#173749)120:-
Statistiska Centralbyrå. Riksdagsmannavalen åren 1922-1924. Sthlm 1925. 173 sidor. Original klotband. (#173748)120:-
Statistiska Centralbyrån Riksdagsmannavalen åren 1925-1928. Sthlm 1929. 242 sidor. Original klotband. (#173747)120:-
Statistiska Centralbyrån Riksdagsmannavalen åren 1929-1932.. Sthlm 1933. 196 sidor. Original klotband. (#173746)120:-
Statistiska Centralbyrån. Riksdagsmannavalen åren 1912-1913 samt hösten 1914.. Sthlm 1915. 188 sidor. Original klotband. Sveriges Officiella statistik, Allmänna val. (#173753)120:-
Statistiska Centralbyrån. Riksdagsmannavalen åren 1914.. Sthlm 1914. 111 sidor. Original klotband. Sveriges Officiella statistik, Allmänna val. (#173751)120:-
Statistiska Centralbyrån. Riksdagsmannavalen åren 1918-1920.. Sthlm 1921. 190 sidor. Original klotband. Sveriges Officiella statistik, Allmänna val. (#173750)120:-
Statskontoret 1680-1980.. En jubileums- och årsskrift. Illustr. Vällingby 1980. 224 sidor. Häftad. Lite hundörat ex. (#3179)100:-
Sterzel, Fredrik Om riksdagsupplösning och nyvalsförornande.. Akad. avh. Uppsala 1961. 384 sidor. Häftad. (#48545)150:-
Stjernquist - Statsvetenskapens mångfald.. Festskrift till Nils Stjernquist. Red. Lars Göran Stenelo. Lund 1987. 345 sid. Inbunden. (#64777)160:-
Stoke, Harold W. The Foreign Relations of the Federal State.. Diss. Baltimore 1931. 245 pages. Softcover. Stamped. (#110130)150:-
Strateman, Catherine (ed) The Liverpool Tractate.. An Eighteenth Century Manual on the Procedure of the House of Commons. Edited with an introduction by Catherine Strateman. Diss. New York 1937. XCII, 105 pages. Softcover. Good condition besides small stamp on front wrapper. (#111033)275:-
Stridsberg, Gustaf Frihetsmännen vid makten.. Sthlm 1914. 142 sidor. Häftad. Något nött. (#89989)100:-
Strindberg, August Folkstaten.. Studier i den stundande författningsrevisionen. Frams Förlag, Stockholm 1910. 88 sidor. Oskuren, haäftad, med något lite solblekt omslag. Originalupplagan. (#178836)200:-
Studier över den svenska riksdagens kontrollmakt.. Utg. Axel Brusewitz. Lund 1930. 413 sidor. Häftad. (#6920)150:-
Ståhl, Manne Ett landstingssekel.. Värmlands läns landsting 1862-1962. Illustr. Karlstad 1962. 322 sid. En del blyertsunderstrykn. samt bläcknoteringar i registrets marginaler. (#47588)110:-
Sundberg, Halvar G.F. Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna.. Lund 1924. 72 sidor. Häftad. (#133073)100:-
Sunesson, Sune Politik och organisation.. Staten och arbetarklassens organisationer. Aa Sth 1974. 206 sidor. (#43872)120:-
Svenska Riksrådets protokoll.. Stenografiska protokoll I, 1674-1675. Tolkade av Hilding Svensson. Utgivna ar Riksarkivet genom Lennart Thanner och Christer Danielson. Sthlm 1975. 465 sidor. Häftad. (#178195)145:-
Svenska Riksrådets protokoll.. Stenografiska protokoll II, 1678-1679, 1682. Tolkade av Hilding Svensson. Utgivna ar Riksarkivet genom Lennart Thanner och Christer Danielson. Sthlm 1983. 412 sidor. Häftad. (#178203)160:-
Sveriges grundlagar 1989.. Riksdagen 1989. 112 sidor. Original klotband. (#85314)100:-
Sveriges Grundlagar jemte de vigtigaste dithörande författningar. Utgifna af W. Uppström. Stockholm 1891. 92 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. Vidlagt: Supplement till Sveriges Rikes lag innehållande nya strafflagen och nya väglagen. 1892. 14 + 20 sidor. Häfte. (#189423)150:-
Sveriges Grundlagar och Konstitutionella stadgar jemte Kommunallagarna samt Noges Grundlov.. Utgifna af W. Uppström. Andra upplagan. Stockholm 1892. 232 sidor. Original klotryggsband. Fint ex. (#71815)200:-
Sveriges grundlagar och riksdagsordningen.. Inledning av Erik Holmberg och Nils Stjernquist. Sthlm 1996. 193 sidor. Original klotband. (#102801)150:-
Sveriges och Norges traktater med främmande magter.. Jämte andra dit hörande handlingar utgufne af O.S. Rydberg. Första delen, 1815-1845 647 sidor. Mer utkommet. (#184309)300:-
Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll.. Del 1, (1627) - 4, (-1651), del 5:2 (1655), del 7 (1660) - del 17, (1714). Sthlm 1904-10. 1-3 samt 9-17 inbundna i pappband, 4 och 5 häftade, 7-8 klotband. OBS! Del 5:1 och del 6 saknas. De flesta delarna finns i lösa häften. Pris per del 200:- (#172279)4000:-
Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll från och med år 1719.. Lösa delar av de första 15 volymerna finns. Pris per del (#183912)200:-
Sveriges rikes grundlagar.. Sthlm 1910. 126 sidor. Vackert dekorerat tryck av Bröderna Lagerström i 600 exemplar. Nyare klotband. (#148437)200:-
Sveriges styrelse.. Av Andrén, Tingsten, Herlitz och Sundberg. Sth 1939. 221 pp + utvikbar tabell. Inb. (#14598)100:-
Svärd, Lydia Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867-1911.. Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik. Aa Sthlm 1954. XI, 364 sidor. Häftad. (#46613)135:-
[Tersmeden, Pehr Reinh.] Om byråkratien i Sverige.. Sthlm 1850. 74 sidor. Oskuren i tryckta originalomslag. Fuktrand samt lite bläckunderstrykningar. (#178824)150:-
[Tersmeden, P.R.] Tankar i riksdagsämnen.. Upsala 1853. (2),162 sidor. Skuren, häftad i blanka omslag. Med Joh. Ax. Almquists ägarstämpel. (#187115)200:-
Tham, Wilhelm Bidrag till Svenska Riksdagarnes och Regeringsformernas historia.. Från midten af sjuttonde århundradet. Sth 1845-1848. 984 pp. Inbunden. 2 volymer. (#7010)340:-
[Theorell, Sven Lorens] Öfver svenska national-representationens ombildning.. Betraktelser. Sthlm Hörberg, 1844. 76 sidor. Häftad. Skuren. Sista arket loss. Ej omslag. (#109485)150:-
Thermænius, Edvard Kontrasignationsinstitutet.. Uppkomst och betydelseutveckling i samband med det konstitutionella styrelsesättets segertåg i Europa. Lund 1955. 112 pp. (#7008)60:-
Tingsten, Herbert Skall kungamakten stärkas?. Kritik av författningsförslaget. Sthlm 1964. 71 sidor. Pocket. (#116266)100:-
Tingsten, Herbert Studier rörande ministerstyrelse.. Uddevalla 1928. 139 sidor. Häftad. Dedikation. (#189056)150:-
Tingsten, Herbert Studier över konstitutionsutskottets dechargeförfarande.. Några spörsmål i anknytning till senare praxis. Upps 1928. 134 sidor. Häftad. Dedikation (#7014)150:-
Tityrus Hvar ligger felet?. En på politiska iakttagelser grundad fråga. Stockholm 1872. 32 sidor. Häftad i tryckta omslag. Genomgående fuktfläck. (#187117)100:-
Torell, Johan Edvard Om konungens utnämningsrätt till ämbeten enligt 1720 års regeringsform. I.. Allt som utkom. Aa Upps. 1876. 60 sidor. (#14601)95:-
Transsumt af Högloflige Ridderskapets och Adelns Protocoller, angående Tryckfrihets-frågans behandling wid Urtima Riksdagen i Örebro År 1812.. Strengnäs, Ekmarck 1812. (2),185 sidor. Halvfranskt band. Namnteckning på titelbladet. (#200546)350:- (bild)
Tunberg, Sven Alsnö stadga.. Några kritiska synpunkter. Sth 1911. 9 sidor. Häfte. Särtryck. (#26327)40:-
Wahlström, Cristina Rätt Råd Kraft Dåd.. Om kommunal styrelse och förvaltning i Uppsala under 100 år (1862-1970). Framväxt och utveckling. Illustrerad. Uppsala 1997. 530 sidor. Häftad. Namnteckning. (#191854)150:-
Wahrenberg, C.G. (utg.) Svenska prästeståndets protokoll från år 1719.. I. 1719-1720. 329 sidor. Häftad. (#183351)140:-
Wallengren, Sigfrid Förstakammarfrågan inför svenska riksdagen efter 1866.. Lund 1916. 300 sidor. Häftad. (#7019)140:-
[Wallmark, Pehr Adam] Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar,. ifrån år 1809 till och med 1833. Sth 1835. (4) LXII + 450 pp. Gråpapperomslag. (#14587)170:-
[Wallmark, Pehr Adam] Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar,. ifrån år 1809 till och med 1838. Sth 1839. LXIX + 549 pp. Insatt i modernt blått pappomslag. (#14588)125:-
Varenius, Otto Om riksföreståndarskap enligt Sveriges och Norges grundlagar.. Upps. 1891. VI, 72 pp. Trasigt omsl. (#41350)100:-
Varenius, Otto Om riksföreståndarskap enligt Sveriges och Norges grundlagar.. Upps. 1891. vi,72 sidor. Häftad. (#3277)120:-
Vegelow, Ferdinand Den svenska talmansinstitutionen.. Lund 1921. 244 sidor. Häftad. Stämpel. (#7021)170:-
Westerhult, Bo Underdåniga påtryckningar.. Fögderitjänstemännens intressebevakning från 1800-talets början till år 1918. Lund 1969. 355 sidor. Häftad. (#36316)125:-
Westerståhl, Jörgen Den kommunala självstyrelsen 1.. Ett forskningsprogram. Sthlm 1970. 100 sidor. Häftad. (#123403)135:-
von Hartmansdorff, Aug. Förslag till Svenska Folk-representationens ombildning och dermed sammanhängande ändringar i Förenings-acten med Norrige, samt Grundlagarne och Val-stadgarne för Sverige.. Sth 1851. [490] sidor. Häftad, nötta omslag. (#39903)200:-
von Stiernman, Anders Anton Alla Riksdagars och Mötens Besluth,. Samt Arfföreningar, Regements-Former, Försäkringar och Bewillningar Som På allmenna Riksdagar och Möten, ifrån år 1521 intil år 1731 giorde ... I-III, samt Bihang Utaf Åtskillige allmenna Handlingar Ifrån år 1529 intil år 1698 ... samt Register ... författadt af C.U. Leyonmarck. Sthlm 1728-43 samt 1820. (24), 840 + (22), 841-1874 + (24), 1875-2766 + (4), 490 + (2), 760 sidor. Liten 4:o. Inbundna i 4 samtida skinnband, varav del I avvikande samt del II med nött rygg. Registret oskuret och häftat utan omslag och med spräckt rygg. Saknar de sista 8 sidorna. Inlagorna fina. 5 volymer. OBS! Registret saknar de sista 4 bladen. (#172255)3500:-
Välloflige Borgare-ståndets protocoll vid Riksdagen 1840 och 1841, i fråga om en förändrad National-representation.. Med åtföljande handlingar. Sthlm 1843. 368 sidor. Nyare halvklotband. (#183623)300:-
Åkerman, Fr. Förslag till svenska representationssättets ombildning,. uppgjort af den utaf åtskillige Ridderskapet och Adelns medlemmar utsedde Komité och, såsom Motion, till R.H.S. Konstitutions-Utskotts pröfning ingivet af Fr. Åkerman. Sthlm 1944. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109470)150:-
Öberg, Nils Gränslös rättvisa eller rättvisa gränser?. Om moraliska dilemman i välfärdsstaters invandrings- och invandrarpolitik. Aa Upps. 1994. 186 sidor. Häftad. (#81247)150:-
Örebro läns landsting ett sekel.. Illustrerad. Örebro 1963. 74 sidor. Original linneband. (#170815)100:-
[Örnberg, Lars Magnis Victor], Anteckningar om Kammarkollegiet I (allt som utkom).. Stockholm 1874. 64 sidor. Häftad i tryckta omslag. Nött rygg. (#203880)100:-
Österud, Öyvind, Vad är nationalism?. Stockholm 1997. 167 sidor. Häftad. (#203291)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page