Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

ACTION Emellan Krigs-Fiscals-Embetet Och GENERAL MAJOREN, Högwälborne Baron, Herr JOHAN FRIDRICH Von DIDRON, Angående Hans gifne Råd-Slag uti åtskillige under Fälttoget i Finland håldne Krigs-CONSEILLER, med mera.. Sth 1743. 244 sidor. Halvfranskt band med skadad rygg. OBS! Sidorna 1-8 saknas (företal). (#9147)255:-
Arckenholtz, Johan Sagu-Brott af 1734 Års Riksdag i Stockholm.. Utgiven genom Ingemar Carlsson. Sthlm 2003. 199 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#170659)150:-
Behre, Göran Underrättelseväsen och diplomati.. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien 1743-1745. Akad. avh. Göteborg 1965. 278 sidor. Häftad. (#8196)275:-
Bergsten, Nils Bevillningsutskott vid Frihetstidens riksdagar.. Aa Upps. 1906. 144 sidor. Häftad. (#15893)135:-
Bonde, Gustaf Sverige under Ulrica Eleonora och Fredric I. eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne hans excellence, riks-rådet herr friherre Cedercreutz, författade handskrift.. Ett inledande bihang till skriften Tessin och tessiniana. Stockholm, Imnelius 1821. (2),278 sidor. Nött halvfranskt band. 6 onumrerade sidor i början av boken saknas. (#215288)800:- (bild)
Bondeståndets riksdagsprotokoll 1-11 + 13.. 1720-1770 + 1778-1779. På Riksgäldskontorets uppdrag utgivna av Sten Landahl. Uppsala-Stockholm 1939-1986. 12 volymer. Häftade. (#45214)850:-
Buchholz, Werner Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718-1720.. Sthlm 1979. 189 pages + plates. Softcover. (#8424)150:-
Carlquist, Gunnar Carl Fredrik Scheffer och Sveriges politiska förbindelser med Danmark åren 1752-65.. Akad. avh. Lund 1920. 356 sidor. Häftad. (#2647)140:-
Carlsson, Einar Freden i Nystad I.. Fredrik I:s personliga politik och dess betydelse för förhållandet mellan Sverige och England sommaren 1720 (allt som utkom). Aa Upps. 1932. XXXVI, 311 sidor. Häftad. (#3468)125:-
Carlsson, Gunnar Enköping under frihetstiden.. Social struktur och lokal politik. Aa Upps 1977. 184 sidor. Häftad. (#8207)100:-
Carlsson, Sten Byråkrati och borgarstånd under frihetstiden.. Upps 1963. (10), 170 sidor. Häftad. (#8427)135:-
Christensson, Jacob (red.), Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden.. Illustrerad. Lund 2006. 569 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning. (#208309)250:-
Danielson, Hilding Sverige och Frankrike 1727-1735. Ett bidrag till belysning av Arvid Horns utrikespolitik.. Akademisk avhandling, Lund 1920. xvi,363 sidor. Häftad. (#172093)175:-
Dannert, Leif Svensk försvarspolitik 1743-1757.. I dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang. Upps 1943. 394 sidor. Häftad. (#8430)150:-
Enblom, Walfrid Privilegiestriderna vid frihetstidens början 1719-1723.. Ett bidrag till ståndsutjämningens historia. Aa. Upps 1925. 200 sidor. Häftad. (#8433)125:-
Evers, Artur Den svenska brännvinslagstiftningens historia under frihetstiden till hattväldets fall.. Akad. avh. Lund 1923. xvi,372 sidor. Häftad. (#172107)150:-
Fürst, Carl M. Kilian Stobaeus d.ä. och hans brefväxling.. Porträtt. Lund 1907. 152 sidor. Stort format. Med främre omslag i ett något lite nött halvfranskt band. Dedikation från Fürst. Exlibris. (#199676)350:-
Hahr, Gösta Hinrich Hahr.. En handelsman från frihetstidens Stockholm. Ill. Sth 1966. 240 sidor. Häftad. (#8222)125:-
Hammarlund, Bo Politik utan partier.. Studier i Sveriges politiska liv 1726-1727. Aa. Sth 1985. 248 sidor. Häftad. (#8224)130:-
Handlingar till Sveriges politiska historia 1718-1719.. Utg. Lennart Thanner. Sth 1961. 162 sidor. Häftad. Historiska handlingar 37:2. (#15892)95:-
Hjærne (Hjärne) - Riksens Högloflige Ständers Underdåniga Bref,. Af den 27 Maji 1769, hwaruti tilstyrkes, at hans Exellence Herr Riks-Rådet Grefwe Hjærne, För sit wärdiga upförande, wid det tilfället då Hans Kongl. Maj:t behagade föreställa nödwändigheten om Riksdag i December månad 1768, måtte få därföre det beröm han förtjänte. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1771. 4 sidor. Häftad. Skuren. (#121615)150:-
Holst, Walfrid Carl Gustaf Tessin.. En grandseigneur från XVIII:de seklet. Illustrerad. Sthlm 1936. 284 sidor. Med främre omslag i original klotband. (#9459)165:-
Holst, Walfrid Carl Gustaf Tessin.. En grandseigneur från XVIII:de seklet. Illustr. Sth 1936. 284 sidor. Häftad. (#3756)125:-
Holst, Walfrid Carl Gustaf Tessin under rese-, riksdagsmanna- och de tidigare beskickningsåren.. Ett bidrag till hans ungdomshistoria och politiska biografi. Sth 1931. 496 sidor. Häftad. (#8271)200:-
Häggman, Jean Studier i frihetstidens försvarspolitik.. Ett bidrag till Sveriges inre historia 1721-1727. Akad. avh. Uppsala 1922. 320 sidor. Häftad. (#8230)165:-
Isberg, A.U. När Pechlin fick sin militära utbildning i Malmö.. En brevsamling från 1730-talet. Med 2 porträtt. Lund 1926. 48 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. (#191096)150:-
Jacobson, Esther Gustav III:s moder Lovisa Ulrika i unga och lyckliga år. Ett bidrag till hennes biografi,. Stockholm 1925. 231 sidor. Häftad. (#206901)140:-
Jacobson, Sigbrit Plaenge 1766 års allmänna fiskestadga.. Dess uppkomst och innebörd med hänsyn till Bottenhavsfiskets rättsfrågor. Aa Upps. 1978. 193 sidor. Häftad. (#3568)140:-
Jarrick, Arne Mot det moderna förnuftet.. Johan Hjerpe och andra småborgare i upplysningstidens Stockholm. Sthlm 1992. 238 sidor + planscher. Häftad. (#3574)160:-
Johanson, Ulla Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet.. Studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden. Illustr. Aa Sthlm 1984. 380 sidor + utvikbart facsimil av Gyllenborgs karta från 1772 (i ficka). Häftad. (#137485)150:-
Johanson, Ulla Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet.. Studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden. Illustr. Aa Sthlm 1984. 380 sidor + utvikbart facsimil av Gyllenborgs karta från 1772 (i ficka). Originalklotband i skyddsomslag. (#39897)185:-
JÄGERSKIÖLD OLOF Lovisa Ulrika.. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1945. 8:o 299 sidor + planscher + utvikbar släkttavla.Förlagets halvklotband. Främre omslaget medbundet. Exlibris. Släkttavlan med veck. (#192940)140:-
Jägerskiöld, Olof Hovet och författningsfrågan 1760-1766.. Aa. Upps 1943. 374 sidor. Häftad. (#8447)125:-
Jägerskiöld, Olof Lovisa Ulrika.. Illustrerad. Sthlm 1945. 300 sidor. Häftad. (#8237)120:-
Lagerroth, Fredrik Levande och dött i frihetstidens statsskick.. En principutredning. Sthlm 1947. 76 sidor. Häftad. (#164065)110:-
Lagerroth, Fredrik Levande och dött i frihetstidens statsskick.. En principutredning. Sthlm 1947. 76 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#124423)100:-
Leijonhufvud, Sigrid Omkring Carl Gustaf Tessin, 1-2.. 1: Fru grevinnan Ulla och fru grevinnan Augusta. 2: Drottningen. VI, 216 + 248 sidor + illustrationer. Pergamentryggsband. 2 volymer. (#61781)300:-
Lesch, Bruno Jan Anders Jägerhorn.. Patriot och världsborgare, separatist och emigrant. Helsingfors 1941. 542 sidor. Häftad. (#8233)145:-
Linder, Tage Biskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789.. Aa Upps. 1960. 600 sidor. Häftad. (#8290)150:-
Linder, Tage Biskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789.. Aa Upps. 1960. 600 sidor. Interfolierad med blanka blad. Häftad. (#8489)145:-
Lindgren, Håkan Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720-1789.. En prövning av markegångstaxornas källvärde. Aa. Upps 1971. 356 sidor. Häftad. (#8452)145:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Nyttan och nöjet. Illustr. Sth 1998. 536 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#47162)140:-
Linnarsson, Lennart Riksrådens licentiering.. En studie i frihetstidens parlamentarism. Aa Upps 1943. XXVI, 360 sidor + utvikbar tabell. Häftad. (#8453)145:-
Metcalf, Michael F. Russia, England and Swedish Party Politics 1762-1766.. The Interplay Between Great Power Diplomacy and Domestic Politics During Sweden's Age of Liberty. Diss. Sth 1977. 278 pages. Softcover. Ink underlinings. (#160157)100:-
Nilzén, Göran Carl Gyllenborg. En frihetstida hattpolitiker.. Illustrerad. Stockholm 2007. 327 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. Några få blyertsförstrykningar. (#206959)150:-
Nordin, Hjalmar De ecklesiastika deputationerna under Fredrik I:s regering.. Aa Upps. 1895. VIII, 137 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. Stämpl. (#103165)125:-
Normann, Carl-E. Enhetskyrka och upplysningsidéer.. Studier i svensk religionspolitik vid 1700-talets mitt. Lund 1963. 287 sidor. Häftad. (#8458)155:-
Normann, Carl-E. Lundastiftets prästerskap och 1731 års kyrkoordningsförslag.. Lund 1954. 124 sidor. Häftad. (#8456)150:-
Olsson, Gunnar Hattar och mössor.. Studier över partiväsendet i Sverige 1751-1762. Aa Gbg 1963. 330 sidor. Häftad. blyertsunderstrykningar och veck på bakre omslaget. (#143236)150:-
Olsson, Ragnar Riksdagsmannavalen till bondeståndet under den senare delen av frihetstiden (1740-1772).. Lund 1948. 125 sidor. Häftad. (#8460)125:-
Petersson, Ann-Marie Nyköping under frihetstiden.. Borgare och byråkrater i den lokala politiken. Akad. avh. Uppsala 1972. 272 sidor. Häftad. (#3113)145:-
Remgård, Arne Carl Gustaf Tessin och 1746-1747 års riksdag.. Aa Lund 1968. 246 sidor. Häftad. (#3231)155:-
Reuterholm, Axel Dagboksanteckningar under riksdagen i Stockholm 1738-39.. Utgivna genom Göran Nilzén. Sthlm 2006. 293 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#160808)150:-
Reuterholm, Axel Ur Axel Reuterholms dagbok.. Några kulturbilder från frihetstiden. Utgivna av Henrik Schück. Sth 1921. 173 sidor. Med bevarade omslag i blått halvfranskt band. Inlagan något lite knöglig. (#191199)160:-
Riksdag, kaffehus och predikstol.. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Red. Marit-Christine Skuncke, Henrika Tandefeldt. Illustr. Sthlm 2003. 432 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#122891)150:-
Roberts, Michael Sverige under frihetstiden. 1719-1772.. Sthlm 1995. 352 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#8464)150:-
Rothlieb, Curt Johan Fischerström.. En studie i upplysningstidens tankeliv. Lund 1926. 48 sidor. Häftad. (#14277)100:-
Rydberg, Alexander Peter Murbecks verksamhet i Skåne.. Akad. avh. Lund 1904. X, 285, 90 sidor. Häftad. Stämpel (#8454)170:-
Sahlberg, Gardar Mera makt åt kungen.. Revolutionsförsöket 1756. Ett reportage. Illustr. Sthlm 1976. 246 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#8726)115:-
Sallnäs, Birger Samuel Åkerhielm d.y.. En statsmannabiografi. Aa. Lund 1947. 360 sidor. Häftad. (#8294)145:-
Schück, Henrik Ett porträtt från frihetstiden.. Carl Reinhold Berch. Sth 1923. 242 sidor. Häftad. (#8418)100:-
Schönberg, Anders Bref till bergsrådet Adlerwald.. Utgifna af Sam Kellin. Med biografi öfver Schönberg samt personregister af O. Wieselgren. Sth 1920. 144 pp. (#8263)70:-
Segerstedt, Torgny T. Den akademiska friheten under frihetstiden.. En sammanställning. Upps 1971. 147 sidor. Häftad. (#8469)120:-
Sjöberg, Sven Rysshärjningar i Roslagen.. Illustrerad. Stockholm 1981. 160 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Liten namnettikett på omslaget, annars fin. (#127027)150:-
Sjöstrand, Erik Mynt- och bankpolitik under hattväldet 1738-1764.. Aa. Upps 1908. 292 sidor. Häftad. (#8468)140:-
Stavenow, Ludvig Några ord om frihetstidens allmänna betydelse och plats i det svenska folkets historia.. Göteborg 1897. 29 sidor. Häftad. (#35539)125:-
Stavenow, Ludvig Några ord om frihetstidens allmänna betydelse och plats i det svenska folkets historia.. Göteborg 1897. 29 sidor. Häftad. Tryckt på bättre papper. Dedikation. (#103162)150:-
Stavenow, Ludvig Om konungens provisoriska lagstiftningsmakt under frihetstiden.. Göteborg 1913. 23 sidor. Höftad. Inbjudningsskrift. (#203831)100:-
Sundberg, Gunnar Partipolitik och regionala intressen 1755-1766.. Studier kring det bottniska handelstvångets hävande. Aa Upps. 1978. 127 pp. Häftad. (#2425)100:-
Svedelius, Julia Nils Bielke.. Från Salsta till Capitolium. Illustr. Sth 1949. 207 sidor. Häftad. (#36288)150:-
Svedelius, Julia Nils Bielke.. Från Salsta till Capitolium. Illustr. Sth 1949. 207 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. (#83634)200:-
Sweriges Rikes Ständers Beslut, Giordt, samtyckt och förafskiedadt på den Allmenna Riks.Dagen som slöts i Stockholm den 14. Decembr; 1734.. Stockholm, Werner (1734). 10 blad. Liten 4:o. I senare marmorerat pappersomslag. Namnteckning på titelbladet. (#200744)300:-
Söderlund, Ernst Stockholms hantverkarklass 1720-1772.. Sociala och ekonomiska förhållanden. Aa Sth 1943. 340 sidor. Häftad. (#8473)125:-
Tessin - Carl Gustaf Tessin.. Kulturpersonen och privatmannen 1695-1770. Av Gunnar von Proschwitz m.fl. Illustr. Sthlm 1995. 272 sidor. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#190075)165:-
Tessin - Carl Gustaf Tessin.. Kulturpersonen och privatmannen 1695-1770. Av Gunnar von Proschwitz m.fl. Illustr. Sthlm 1995. 272 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#8477)165:-
Thanner, Lennart Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död.. Den inrepolitiska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regering. Upps. 1953. XVI, 503 sidor. Häftad. (#8481)145:-
Thomson, Arthur Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning. 1731-1739.. Lund 1974. 130 sidor. Häftad. (#8482)125:-
Thomson, Arthur Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning.. Lund 1951. 268 sidor. Häftad. (#3238)150:-
Tilas, Daniel Anteckningar från riksdagen 1769-1770.. Utgiven av Olof Jägerskiöld. Sthlm 1977. 336 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Kungl. Samfundets handlingar del 3. (#23429)165:-
Tilas, Daniel Anteckningar och brev från riksdagen 1765-1766.. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Sth 1974. 528 sidor. Inbunden. Kungl. Samfundets handlingar del 2. (#8284)175:-
Tiselius, Elias Daniel Tiselius.. En kulturbild från tidigt 1700-tal. Upps 1951. 149 sidor. Originalpappband. (#8486)100:-
Trulsson, Lars Ulrik Scheffer som hattpolitiker.. Studier i hattregimens politiska och diplomatiska historia. Aa Lund 1947. 544 sidor. Häftad. (#8467)160:-
Valentin, Hugo Frihetstidens riddarhus.. Några bidrag till dess karakteristik. Akad. avh. Uppsala 1915. XXIII, 292 sidor. Halvklotband (#8488)170:-
Valentin, Hugo Frihetstidens riddarhus.. Några bidrag till dess karakteristik. Illustr. Aa. Upps 1915. XXIII, 292 sidor. Häftad. (#8289)125:-
von Kartaschew, Kenneth Frihetstidens Fästningskommissioner.. Citerade, sammanställda och kommenterade. På uppdrag av Fortifikationsförvaltningen. Illustrerad. Utan år (ca. 1990). 332 sidor. Stort, liggande format. Original pappband. (#109254)200:-
von Saltza, Edvard Fredrik Familjeanekdoter och minnen från barndomen.. Facsimil. Utg. af Nils Sjöberg. Sth 1987 (1912). 120 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#8465)125:-
Öberg, Arndt De yngre mössorna och deras utländska bundsförvanter 1765-1769.. Med särskild hänsyn till de kommersiella och politiska förbindelserna med Storbritannien, Danmark och Preussen. Upps. 1970. 278 sidor. Häftad. (#3070)145:-
Östman, Hans Swedish Non-Academic Criticism in the Era of Freedom 1718-1772.. Sthlm 1993. 106 pp. (#46221)120:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page