Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adlerbeth, G. Åminnelse-tal öfver ... Herr Grefve Jean Georg Lilljenberg,. Hållit i Kongl. Vettenskaps-Academien den 7 Januarii 1807. Strengnäs, A.J. Segerstedt 1807. 38 sidor. Skuren. Häftad i svarta pappersomslag. (#128430)175:-
[Askelöf, Joh. Christopher] Grefve Fredrik Bogislaus von Schwerin.. [Strengnäs], Carl Erik Ekmarck 1835. 32 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Hörn av första bladet bortrivet utan textförlust. Namnteckning på titelbladet. Eftertryckt ur Svenska Minerva 1834. (#135228)200:-
Asp, Matthias Justa parentalia,. Memoriæ Reverendissimi Partris ac Domine Dn. Doct. Andreæ Kalsenii, ... Episcopi, Consistorii Præsidis, ... Nomine Academiæ Upsaliensis, Die VII Maji, Anni MDCCLV. (Tryckt) Uppsala, Laurentii M. Höjer (1755). 43 sidor. Liten 4:o. Häftad. Skuren utan omslag. (#156178)200:-
Bergius - Niklas Bergius.. En minnesskrift. Utgiven av Brunnsvikarnas förbund. Illustrerad. Sthlm 1948. 100 sidor. Häftad. (#135440)140:-
Bergvall, M. Chr. Tal. då Professorn och Riddaren Herr Erik Gust. Göthes kära Maka, Fru Anna Elisab. Fris, Jordfästades i Hedv. Eleon. Kyrka, d. 29 Apr. 1833. Sthlm, Henr. Gust. Nordström, 1833. 16 sidor. Skuren i svarta original(?)omslag. (#155203)125:-
Björnström, Victor Minnesord vid f.d. landshövdingen m.m. friherre Robert Fredrik von Kræmers jordfästning. i Upsala domkyrka d. 1 juni 1880. Upsala 1880. 12 sidor. Häftad med tryckta originalomslag, vilka är något fransiga och naggade i kanterna. (#110850)150:-
Broocman, Carl Ulric Äreminne öfver Riks-rådet och Riks-Cantzleren Axel Oxenstierna,. Grefve till Södermöre, Friherre till Kimitho, Herre till Fiholm och Tidön, m.m. Sthlm 1813. (4), 122 sidor. Skuren, tagen ur band, saknar omslag. (#94513)200:-
Dalin, Olof Åminnelse-Tal Öfver ... Baron, Herr Carl Cronstedt,. Efter Kongl. Vetenskaps Academiens Befallning, Hållit ... d. 25 Martii 1751. Stockholm, Salvius, 1771. 22,(2) sidor. Oskuren. Häftad. Ett blad med fläck i marginalen. (#128475)250:-
Dalin, Olof Åminnelse-Tal öfver ... Samuel von Trievald,. Efter Kongl. Vetenskaps Academiens Befallning Hållit ... d. 10 Dec. 1743. Sthlm, Salvius 1743. 34 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#205271)250:-
Dalin, Olof Åminnelse-Tal öfver ... Samuel von Trievald,. Efter Kongl. Vetenskaps Academiens Befallning Hållit ... d. 10 Dec. 1743. Sthlm, Salvius 1743. 34 sidor. Häftad utan omslag. Sista bladet loss. (#133028)200:-
Een, Carl Joh. Åminnelsetal öfver ärkebiskopen, ... Jacob Axelson Lindblom.. Å Östgötha nations vägnar, hållet på dess nationssal den 11 maj 1821. Upsala, Palmblad & Comp. 1821. 42 sidor. Häftad. Svart originalomslag. (#96207)200:-
Floderus, Johan Parentalia viro, ... Nicolao Rosen à Rosenstein. S.R. M:tis Archiatro ... Oratomie funebri facta ... Die II Maji MDCCLXXV in Aud. Car. Maj. Upsala, Edman 1775. (16), 56 sidor. Liten 4:o. Häftad utan omslag. Stort ex. (#135237)350:-
Fröst, P. Ax. Vid välborna fröken Christ. Charl. Gyllenbååts jordfästning. i S:t Jacobs kyrka den 23 april 1851. Sthlm 1851. 8 sidor. Skuren utan omslag. (#155211)120:-
Gadelius, Erik Åminnelse-tal. öfver Kongl. Vetenskaps-Academiens framlidne ledamot, Herr Adolf Murray, ... Hållit ... den 30 januarii 1819. Sthlm 1828. (2), 40 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. (#155197)200:-
Gagnerus, Samuel Äre-Minne öfver krigs-rådet Georg Stjernhjelm.. Sthlm, Carlbohm 1776. (8), 136 sidor. Samtida skinnryggsband. (#189263)450:-
Gagnerus, Samuel Äre-Minne öfver krigs-rådet Georg Stjernhjelm.. Sthlm, Carlbohm 1776. (8), 136 sidor. Skuren. Tejpad rygg. Bläckskrift och stämpel på titelbladet. Har tillhört W(änersborgs) LäsSällskap 1824, senare Vänersborgs H.A.L. (#135572)350:-
Geijer, P.A. Carl Wahlund.. Minnestal på Nyfilologiska Sällskapets sammankomst i Uppsala den 18 okt. 1913. Uppsala 1914. Porträtt + 37 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Särtryck ur Nyfilologiska Sällskapets i Stockholm Publikation. (#96244)150:-
Grawallius, C.O. Åminnelse-tal. öfver Kongl. Förste ExpeditionsSecreteraren i KrigsExpeditionen af Konungens Canzli välborne herr J.M. Stjernstolpe, hållet i Södermanlands och Nerikes Gille den 14 Nov. 1831. Sthlm, Hörberg 1831. (2), 19, (1) sidor. Häftad. (#154339)150:-
Gyllenborg - Justa parentalia manibus ... Domini Caroli Gyllenborg,. ... viri immortalis a clarissimis an academia Gothorum Carolina viris Dno. Gustavo Harmens, ... et Dno. Sven Bring, ... Orationibus solennater recitatis persoluta deibus IV. & V. mens martii anno MDCCXLVII. Lund, Berling 1747. (2), 77, (7) sidor. Liten 4:o. Häftad. Skuren utan omslag. Titelbladet lite skadat i kanterna. Carl Gyllenborgs kiæra åminnelse, med ærdnads-fulla tal hâlne af Professorerna Hustaf Harmens och Sven Bring (samt) versar af J.C. (#96627)450:-
Hagström, A. Joh. Åminnelse-tal öfver ... Carl Fr. von Schulzenheim,. inför Kongl. Vetenskaps Academien hållit d. 25 October 1809. Strengnäs, A.J. Segerstedt 1810. 32 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. (#128416)250:-
Ihre, Johan Laudatio Funebris viri, ... Doct. Olavi Rudbeckii,. Archiatri Regii ... in auditorio Carolino majori d. III. marti a. MDCCXLI. Upsaliæ Impressa utan år (1741?). (6), 48 sidor. Liten 4:o. Skuren. Häftad utan omslag. Fint exemplar. Likpredikan över Olof Rudbeck, på latin. (#128419)350:-
Lagerberg - Lagerbergiana.. Tryckt och otryckt om general Sven Lagerberg. Malmö 1964. 39 sidor. Häftad. (#154334)100:-
Landgren - Minnesblad öfver framl. H.H. Biskopen öfver Hernösands stift ... Lars Landgren.. Tillegnade stiftets och Delsbo församlingar. Hernösand 1888. 72 sidor. Häftad med tryckt främre omslag. Sista bladet med smärre reva. (#96227)175:-
Leander, J.A. Åminnelse-Tal. öfwer .... Högwälborne Herr Grefwe Carl Stellan Mörner, uppläst wid Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings Sällskaps allmänna sammankomst i Wäxjö d. 28 Januari 1835. Wexjö, Lönnegrenska Boktryckeriet 1835. 16 sidor. De första 2 bladen med avtryck av bläckskrift. (#154345)100:-
Norrlin, Lennart Anders Fredrik Reuterswärd.. Biografisk studie. Karlskrona 1953. 31 sidor. Häftad. (#178822)100:-
Norrlin, Lennart Anders Fredrik Reuterswärd.. Biografisk studie. Karlskrona 1953. 31 sidor. Rött klotband. (#96230)160:-
Norrman, Lars Memoria vitæ immortalis viri Andreae Spolii,. astronomorum, mathematicorumque ... Upsala, Keyser 1700. (4), 64 sidor. Liten 4:o (ett blad större). Häftad utan omslag. Skuren. Sista bladet lagat utan textförlust. Andreas Spole. (#135243)350:-
Nymanson, Nils Jac. Åminnelsetal,. öfver Kongl. Maj:ts Tro-Tjenare och V. Slottsfogde i Stockholm, Herr Carl Adam Rolin, hållit för Kongl. Sv. Patriotiska Sällskapet Den 15 Apr. 1774. Titelblad med graverad vinjett. Stockholm, Joh. Georg Lange, 1774. 24 sidor. Något skuren, utan omslag. (#155205)250:-
Obrecht - Laudatio funebris ... Dn. Eliæ Obrechto,. Historiarum, Politices & Oratoriæ in Academia Upsaliensi quondam professori Regio & Skyttiano, ... ab ... Petro Lagerlööf/ ... Upsala, Henric Keyser 1698. (12), 32 sidor. Liten 4:o. Häftad utan omslag. Fint ex. (#96632)350:-
Odhelius, Johan L. Åminnelse-tal öfver ... Eberh. Rosenblad,. Hållit inför Kongl. Vetensk. Academien d. 14 Maj 1808. Strengnäs, A.J. Segerstedt, 1808. (2),30 sidor. Oskuren. Häftad utan omslag. Något missfärgat titelblad. Eberhard Rosenblad, professor i Lund. (#128428)175:-
Odhelius, Johan Lorens Åminnelse-Tal, öfver ... And. Hedenberg,. Hållit inför Kongl. Vetenskaps Academien Den 26 October 1799. Sthlm, Lindh 1799. (2), 18 sidor. Tagen ur band. (#135655)150:-
Personalier. Upplästa vid Hans Försteliga Höghets Arf-Prinsens af Baden Carl Ludviks Begrafning Den 17 Januarii 1802. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1802. (20) sidor. Liten 4:o. Skuren, häftad utan omslag. Brunfläckig. (#156181)175:-
Philipsen, Lorens Münter Minne. af Grosshandlarens Herman Theodor Philipsens år 1819 efterlämnade Enka, fru Charlª Wilhª Philipsen född Moll den 17 Okt 1778, död den 27 Nov. 1835. Stockholm Elmén och Granberg, 1836. 12 sidor. Skuren i svarta originalomslag. (#155208)150:-
Rudin, W. Minnesteckning öfwer H.W. Ulff.. På begäran af Dalarnes prestsällskap författad och utgifwen. Sthlm 1883. 55 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Nyskick. (#96617)150:-
Santesson, Jöns Bernhard Salig Herr Härads-Prostens Magister Jöns Bernhard Santessons. egna Afskedstal i Mörrum till Sin Församling korrt före sin Död. Sölwesborg, Olsson & Olsen 1851. 8 sidor. Häftad utan omslag. (#96246)150:-
Schenmark, Johan Minne af Herr Pehr Kylander,. Kyrkoherde i Östberga och Nåssia: Upläst vid Prästmötet i Linköping d. 11 Sept. 1793. Linköping, Tryckt hos G.W. Londicer och Björkegrens Enka (1793). 22 sidor. Liten 4:o. Häftad utan omslag. Bruntonade blad. Johan Schenmark, kyrkoherde i Konungsund. (#156176)250:-
Selander, Sten Sven Hedin.. En äventyrsberättelse. Illustrerad. Sth 1957. 295 sid. + 2 utvikbara kartor. Original halvklotband. Ej skyddsomslag. (#189780)160:-
Selander, Sten Sven Hedin.. En äventyrsberättelse. Illustrerad. Sth 1957. 295 sid. + 2 utvikbara kartor. Original halvklotband. Skyddsomslag. (#43992)200:-
Sjöstén, Carl Gustaf Åminnelse-tal, öfver ... Wälborne Herr Gilbert Sheldon,. Hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 6 Maji 1802. Sthlm, Johan Pehr Lindh 1802. 45, (1) sidor. Skuren. Häftad utan omslag. (#128422)250:-
Stadener - Sam. Stadener.. Mannen och gärningen. Utg. Gunnar Stenvall och Josef Wahlgren. Illustr. Lund 1937. 224 sidor. Häftad. (#154012)150:-
Stenberg, Sten Johan Minnestal öfver Erik Gustaf Geijer,. å Wermlands, i Upsala studerande, nations vägnar hållet den 18 november 1847. Sthlm 1848. 37 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#135232)150:-
Stenberg, Sten Johan Minnestal öfver Erik Gustaf Geijer,. å Wermlands, i Upsala studerande, nations vägnar hållet den 18 november 1847. Sthlm 1848. 37 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Namnteckning på omslaget. (#135234)140:-
Svante Arrhenius.. Till 100-årsminnet av hans födelse. Sthlm 1959. 81 sidor. Häftad. Särtryck ur K. Svenska Vetenskapsakademiens årsbok 1959. (#96646)125:-
Tingstadius, Johan Adam Griftetal,. vid Ärkebiskopens, ... Doctor Uno von Troils högtälskade husfrus, välborna fru Magdalena Tersmedens begrafning i Upsala domkyrka d. 6 Nov. 1794. Upsala, Edman 1794. 40 sidor. Oskuren, häftad utan omslag. (#154341)200:-
Wachtmeister, H.G. Bidrag till Carl Gustaf von Brinkmans biografi och karakteristik.. Akad. afh. Lund 1871. (4), xlviii, (2), 42 sidor. Häftad. Tagen ur band. Saknar omslag. (#94517)140:-
Wide, Anders G. Johan Christoffer Ruuth.. Minnesruna. Illustrerad. Sundsvall 1921. 40 sidor. Häftad. Fint ex. Skrifter utg. av Medelpads Fornminnesförening XI. (#96655)125:-
Vilhelm Lundstedt - tänkare och kämpe.. Sthlm 1956. 68 sidor. Häftad. Nekrologer, publicerade i pressen. (#142545)100:-
von Dalin, Olof Åminnelse-Tal Öfver ... Friherre Nils Reuterholm,. Hållit för Kongl. Vetenskaps Avademien, Den 20 September, år 1758. Stockholm, Salvius, utan år (1758). 16 sidor. Oskuren. Häftad. (#128466)200:-
von Rosenstein, Nils Tal öfver Presidenten i Kongl. Svea Hof-Rätt,. ... Friherre Herr Johan Rosir, Hållit i St. Jacobs Kyrka Den 17 Junii 1789. Då Dess Friherrliga Wapen sönderslogs. Stockholm, Johan A. Carlbohm 1789. 22 sidor. 8:vo. Rent och fint ex i samtida, styva papperspärmar med liten skada. (#156180)350:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page